یکی از ... ان ... ی در آفریقای جنوبی برای دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مطلبی بر سر در ورودی دانشکده نصب کرده بود با این عنوان :
*برای نابودی یک ملت نیازی به حمله نظامی و لشکر کشی نیست .*
*فقط کافیست سطح و کیفیت آموزش را پایین آورد و اجازه تقلب را به دانش آموزان داد ..!*
*مریض* به دست پزشکی که بتواند تقلب کند خواهد مرد ..!
*خانه ها* بدست ... ی که موفق به تقلب شده ویران خواهند شد..!
*منابع مالی* را بدست حسابداری که موفق به تقلب شده از دست خواهیم داد..!
و *انسانیت* بدست عالم دینی که موفق به تقلب شده می میرد ..!
و *عد ... * بدست قاضی که موفق به تقلب شده ضایع می شود ..!
و *جهل* در کله فرزندانمان که موفق به تقلب شده فرو می رود ..!
*سقوط آموزش = سقوط ملت*