امروزه پژوهش های تحقیقات علمی درباره اخلاق در چهار حوزه صورت پذیرفته است:
1- اخلاق توصیفی
2- اخلاق هنجاری
3- فرا اخلاق
4- اخلاق کاربردی

1- اخلاق توصیفی:
-
در این نوع از پژوهش به توصیف و معرفی اخلاقیات افراد، گروهها و جوامع مختلف از سوی جامعه شناسان، مردم شناسان و مورخان پرداخته می شود.
-
هدف در این نوع پژوهش : تنها آشنایی با نوع رفتار اخلاقی فرد یا جامعه ای خاص است.
-
روش در اخلاق توصیفی: تجربی و تاریخی است.

2- اخلاق هنجاری (اخلاق دستوری):
-
در اخلاق هنجاری به بررسی افعال اختیاری انسان از حیث خوبی و بدی، و بایست ... و نبایست ... می پردازد.
-
موضوع بحث در این نوع پژوهش، افعال اختیاری انسان است.
-
روش در این نوع پژوهش، استدلالی و عقلی است نه تجربی و تاریخی


3- فرا اخلاق:(اخلاق فلسفی، اخلاق تحلیلی، فلسفه اخلاق )
-
فرااخلاق به بررسی تحلیل و فلسفی درباره مفاهیم و احکام اخلاقی می پردازد.
-
موضوع این نوع پژو هش، مفاهیم و جملاتی است که در اخلاق هنجاری مورد بحث قرار می ... رند.
-
وظیفه اصلی در این نوع پژوهش، بررسی معنای خوب و بد و تحلیل گزاره های مورد بحث از قبیل : "سقط جنین خوب است، یا سقط جنین بد است ."
می باشد.
4- اخلاق کاربردی:
-
اخلاق کاربردی در حقیقت زیر مجموعه اخلاق هنجاری است به تعبیر دیگر، اخلاق کاربردی همان اخلاق هنجاری است.
-
اخلاق کاربردی درصدد آن است که کاربرد و اعمال منظم و منطقی نظریه اخلاقی را در حوزه مسائل اخلاقی خاصی نشان دهد.
-
اخلاق کاربردی شامل اخلاق حرفه ای نیز می شود.
-
منظور از اخلاق حرفه ای، تأمل درب اره ابعاد اخلاقی مسائل و موضوعاتی است که به مشاغل خاصی مربوط می شود؛ مانند : اخلاق پزشکی، اخلاق تجارت، اخلاق رو ... مه نگاری.