ادیت ا پرتس

ادیت ا پرتس از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.

آشنایی با نرم افزار lisrel در تحقیقات پایان نامه علوم اجتماعی

آشنایی با نرم افزار lisrel در تحقیقات پایان نامه علوم اجتماعی

تحلیل آماری با استفاده از بسته نرم افزار lisrel در تحقیقات پایان نامه علوم اجتماعی، یکی از روش های مرسوم جهت محاسبات تحلیل عاملی و معادلات ساختاری برای متغیرهای مورد مطالعه شناخته می شود. این نرم افزار به عنوان مکملی برای نرم افزار spss به کار می رود و برای پایان نامه علوم انسانی و اجتماعی استفاده می شود.

 

مزایای کاربرد نرم افزار lisrel در پایان نامه علوم اجتماعی

 • برآورد مدل های ریاضی:  برای برآورد مدل های خطی، بررسی روابط متغیرها و تجزیه و تحلیل چندمتغیره از جمله تجزیه و تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره ، تحلیل مسیر و ... در پایان نامه های علوم اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • مدل هایی با متغیرهای پنهان: یکی از مهم ترین مزایای نرم افزار lisrel امکان حل مدل هایی با متغیرهای پنهان است. همچنین، ارائه روش بهینه برای حل مدل های خطی تعمیم یافته برای داده های چندسطحی از دیگر ویژگی های متمایز نرم افزار لیزرل برای تحقیقات پایان نامه علوم اجتماعی محسوب می شود.
 • مدلسازی توابع ساختاری: برای ترکیب متغیرهای پیوسته و ترتیبی برای داده های نمونه های تصادفی با استفاده از نرم افزار انجام می شود. حل مدل هایی با توابع ریاضی از جمله تابع لوجیت، تابع پروبیت، تابع لگاریتمی-لگاریتمی به آسانی با نرم افزار لیزرل امکان پذیر است.
 • سنجش آماره های توصیفی: نرم افزار لیزرل، با استفاده از سنجش مقادیر همبستگی و کوواریانس، می تواند میزان بار عاملی، واریانس، خطای متغیر یا متغیرهای پنهان را برآورد کند.
 • سنجش خطای اندازه گیری: نرم افزار lisrel قادر است خطاهای اندازه گیری در مدل و روابط پیچیده علی موجود میان متغیرها را مورد توجه قرار دهد. متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای پنهان به طور همزمان در سیستم معادلات این نرم افزار وارد خواهند شد و در محاسبات آماری در پایان نامه به کار خواهند رفت.
 • بنابراین، نرم افزار لیزرل پاسخی برای نیاز به مدل هایی با متغیرهای پنهان، روابط علی پیچیده و متقابل و خطای اندازه گیری در پایان نامه های علوم رفتاری به حساب می آید.

انجام پایان نامه علوم اجتماعی

سفارش پایان نامه علوم اجتماعی

برچسب ها : آشنایی با نرم افزار lisrel در تحقیقات پایان نامه علوم اجتماعی - علوم ,متغیرهای ,افزار ,نامه ,استفاده ,اجتماعی ,نامه علوم ,متغیرهای پنهان ,افزار لیزرل ,اندازه گیری ,پایان نامه
آشنایی با نرم افزار lisrel در تحقیقات پایان نامه علوم اجتماعی علوم ,متغیرهای ,افزار ,نامه ,استفاده ,اجتماعی ,نامه علوم ,متغیرهای پنهان ,افزار لیزرل ,اندازه گیری ,پایان نامه
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
کاربرد نرم افزارspss در پایان نامه علوم اجتماعی

کاربرد نرم افزارspss   در پایان نامه علوم اجتماعی

 

یکی از معروف ترین نرم افزارهای آماری نرم افزار spss است که برای پژوهشگران شناخته شده و دانشجویان برای انجام پایان نامه علوم اجتماعی از آن استفاده می کنند. برای آنکه با کاربردهای نرم افزار spss در پایان نامهعلوم اجتماعی آشنا شوید، در این متن به بررسی موارد استفاده از این نرم افزار و مزایای آن می پردازیم.

 

بررسی ویژگی های نرم افزار  spss  در پایان نامه علوم اجتماعی

 

از آنجایی که مهم ترین بخش هر پایان نامه، بخش تحلیل آماری آن است، تحلیل های توصیفی داده ها از جمله رسم نمودارهای فراوانی داده ها، نمودار دایره ای، ستونی، پراکنش و دیگر نمودارها و همچنین محاسبه آماره های توصیفی مجموعه داده ها از جمله میانگین، میانه، مد، واریانس، انحراف، ج بندی شرطی، بسامدها و توصیفات از جمله مهم ترین فاکتورهای سنجش آماری در پایان نامه ها محسوب می شود.

 همچنین، برخی از قابلیت های ویژه این نرم افزار، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای، آنالیز کوواریانس چند متغیره می باشد. میانه ها، آزمون t، تحلیل همبستگی، آزمون های ناپارامتری و برگشت خطی از دیگر قابلیت های این نرم افزار برای انجام پایان نامه علوم رفتاری و اجتماعی می باشد.

 

با توجه به اینکه بخش عمده ای از پایان نامه های علوم اجتماعی بر اساس پرسشنامه های استاندارد تدوین می شود، سنجش میزان پایایی و روایی می تواند نتایج قابل اعتمادی را با استفاده از نرم افزار spss به پژوهشگران نشان دهد.

 • آزمون t استیودنت در spss

این آزمون به عنوان یکی از پرکاربردترین آزمون های آماری شناخته می شود. با استفاده از نرم افزار spss می توان نتایج مطلوبی را برای پژوهش علمی ب نمود. این آزمون مقدار اطمینان از تفاوت دو متغیر تصادفی از نمونه ها ارائه می کند.

 • سنجش همبستگی میان متغیرها

آزمون همبستگی میان متغیرها برای بررسی میزان اثر متقابل آنها بر یکدیگر در رشته های متفاوت اهمیت بسیار بالایی دارد که با استفاده از نرم افزار spss این امر امکان پذیر است.

 • انجام رگرسیون

بررسی اثرات یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته در روابط ریاضی مدل ها می تواند رسیدن به هدف پژوهش را به سادگی امکانپذیر سازد.

انجام پایان نامه علوم اجتماعی

سفارش پایان نامه علوم اجتماعی

برچسب ها : کاربرد نرم افزارspss در پایان نامه علوم اجتماعی - علوم ,نامه ,استفاده ,تحلیل ,آماری ,آزمون ,نامه علوم ,در پایان نامه ,علوم اجتماعی ,پایان نامه ,همبستگی میان
کاربرد نرم افزارspss در پایان نامه علوم اجتماعی علوم ,نامه ,استفاده ,تحلیل ,آماری ,آزمون ,نامه علوم ,در پایان نامه ,علوم اجتماعی ,پایان نامه ,همبستگی میان
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
معرفی تکنیک دلفی در پایان نامه با روش تحقیق کیفی

معرفی تکنیک دلفی در پایان نامه با روش تحقیق کیفی

استفاده از تکنیک دلفی در پایان نامه با روش تحقیق کیفی برای شناسایی و غربال مهم ترین شاخص های تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. در واقع تکنیک دلفی درپایان نامه هرچند روش تصمیم گیری چندمعیاره محسوب نمی شود، اما پیش از کاربرد این روش برای غربال سازی شاخص های متفاوت و یا رسیدن به اتفاق نظر در مورد اهمیت هر یک از این شاخص های تصمیم گیری بسیار موثر واقع می شود.

مزایا و معایب کاربرد تکنیک دلفی در پایان نامه با روش تحقیق کیفی

 • در واقع، دیدگاه صاحبنظران متخصص در حوزه ای خاص، در تصمیم گیری در مورد مسائل کیفی بسیار موثر واقع می شود. تکنیک دلفی برای ب دانش جمعی در حیطه موضوعات کیفی بسیار کاربردی محسوب می شود.
 • استفاده از این تکنیک درپایان نامه می تواند فرآیندی ساختارمند برای جمع آوری داده ها و اطلاعات اولیه با پوشش گسترده برای پژوهش فراهم سازد. بنابراین، محدودیت جغرافیایی برای شرکت کنندگان در پژوهش وجود نخواهد داشت.
 • قدرت پیش بینی موضوعات پیچیده که به شکل تک بعدی مطرح می شوند را افزایش می دهد. همچنین، تفکر گروه گرایانه بر آراء افراد نمونه تاثیرگذار نخواهد بود.
 • با اینحال، باید در نظر داشته باشید که مهم ترین ضعف تکنیک دلفی، عدم وجود چارچوب نظری در آن است.

عناصر اساسی در روش اولیه دلفی در پایان نامه با روش تحقیق کیفی

 • ایجاد ساختار مشخص در جریان اطلاعات و داده ها
 • امکان ارائه بازخورد به شرکت کنندگان در این پژوهش
 • عدم افشا هویت افراد شرکت کننده در این تحقیق

مراحل انجام تکنیک دلفی در پایان نامه با روش تحقیق کیفی

 • ایجاد تیم اجرایی و نظارت بر عملکرد آزمون
 • انتخاب پنل برای شرکت در فعالیت پژوهش
 • اجرای تنظیم پرسشنامه
 • بررسی پرسشنامه از نظر وجود ابهام در نگارش سوالات
 • ارسال پرسشنامه و واکاوی دور نخست
 • آماده سازی، ارسال و واکاوی دور دوم پرسشنامه
 • آماده سازی گزارش تحلیل

انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

برچسب ها : معرفی تکنیک دلفی در پایان نامه با روش تحقیق کیفی - تکنیک ,دلفی ,تحقیق ,نامه با ,در پایان ,شرکت ,تکنیک دلفی ,دلفی در پایان ,در پایان نامه با ,تصمیم گیری ,شرکت کنندگان ,دلفی در پایان نامه با
معرفی تکنیک دلفی در پایان نامه با روش تحقیق کیفی تکنیک ,دلفی ,تحقیق ,نامه با ,در پایان ,شرکت ,تکنیک دلفی ,دلفی در پایان ,در پایان نامه با ,تصمیم گیری ,شرکت کنندگان ,دلفی در پایان نامه با
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
آشنایی با رفتار سازمانی در پایان نامه ارشد

آشنایی با رفتار سازمانی در پایان نامه ارشد
رفتار سازمانی یکی از مباحثی است که در تحقیقات پایان نامه ارشد مورد تحلیل و پژوهش  قرار می گیرد. در واقع می توان گفت رفتار سازمانی مطالعه عملکرد فردی و فعالیت در یک سازمان است. چشم اندازهای داخلی و خارجی، دو نظریه از نحوه رفتار سازمانی توسط شرکت ها می باشد.

در این متن به بررسی مفهوم رفتار سازمانی و تحلیل روابط آن در  پایان نامه ارشد می پردازیم.

مفهوم رفتار سازمانی در  پایان نامه ارشد

 • رفتار سازمانی: چرا مردم در یک محیط سازمانی به روش خاصی رفتار می کنند؟ عوامل موثر بر عملکرد شغلی، تعامل کارکنان، تعهد شغلی، ی و سبک های مدیریتی در تحقیق  پایان نامه چیست؟ محققان این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند تا راه هایی برای افزایش کارایی سازمانی پیدا کنند.
 • حوزه رفتار سازمانی، مطالعه رفتار انسان در محیط کاری را بررسی می کند و تاثیر آن بر ساختار، عملکرد، ارتباطات، انگیزه، ی و غیره را در پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد. دیدگاه های داخلی و خارجی، دو نظریه از نحوه رفتار سازمان ها توسط شرکت ها می باشند.

رشته های اصلی علوم رفتاری که به توسعه رفتار سازمانی کمک کرده اند عبارتند از: روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی، مدیریت و پزشکی.

 • تأثیرات رفتار سازمانی: رفتار سازمانی (ob) یک زمینه نسبتا جدیدی از مطالعات  پایان نامهاست که از زمان انقلاب صنعتی بوجود آمد. این دوره در تاریخ ایالات متحده بود که در آن کارخانه ها و اتوماسیون، یک جامعه کاملا جدید بر مبنای تولید نیروی کار و کالاها ایجاد د. این دوره تاریخی، نیرویی برای تحقیق بیشتر در زمینه بهره وری، عملکرد و انگیزه کارگران ایجاد نمود.
 • روانشناسی: این حوزه زیر مجموعه ای از روانشناسی است و به نام روانشناسی سازمانی نامیده می شود که بر انگیزه و رفتار کارگران تأثیر گذاشته است.

نظریه های انگیزشی رفتار سازمانی به منظور کمک به شرکت ها برای افزایش بهره وری کارکنان، تعهد شغلی و دستی به اه سازنده ذاتی فراهم شده است. روانشناسی بخش بزرگی از رفتار سازماندهی شده است، چرا که در آن اثرات درونی و بیرونی بر عملکرد و رفتار کاری افراد تاثیرگذار شناخته شده است و در تحقیقات  پایان نامه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

برچسب ها : آشنایی با رفتار سازمانی در پایان نامه ارشد - رفتار ,سازمانی ,بررسی ,روانشناسی ,عملکرد ,گیرد ,رفتار سازمانی ,بررسی قرار ,برای افزایش ,پایان نامه ,کارکنان، تعهد
آشنایی با رفتار سازمانی در پایان نامه ارشد رفتار ,سازمانی ,بررسی ,روانشناسی ,عملکرد ,گیرد ,رفتار سازمانی ,بررسی قرار ,برای افزایش ,پایان نامه ,کارکنان، تعهد
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
بازاری و اهمیت آن در نگارش پایان نامه ارشد

امروزه اهمیت بحث بازاری و تحقیق در مورد متغیرهای موثر بر آن در پایان نامهارشد بر ی پوشیده نیست. اینکه چگونه از بازاری برای دستی به فروش بیشتر محصولات به مصرف کنندگان استفاده می شود و چرا برای ب و کار مهم است، از جمله مسائلی است که در تحقیقات پایان نامه ارشد به آنها  پرداخته می شود.

در این متن به بررسی مفهوم بازاری و کار برد آن درپایان نامه ارشد می پردازیم.

بازاری و اهمیت آن در نگارش پایان نامه ارشد

ارائه مفهوم بازاری در پایان نامه ارشد

چگونه می توان مفهوم بازاری را در پایان نامه توضیح داد؟ بسیاری از افراد بازاری را مترادف با فروش می دانند، در حالی که بازاری تنها منحصر به فروش شخصی یا حتی تبلیغات نیست. بازاری شامل تمام فعالیت ها از جمله روابط عمومی، ارتقاء فروش، تبلیغات، رسانه های اجتماعی، قیمت گذاری، توزیع و بسیاری از عوامل دیگر است.

در سال های اخیر شرکت ها بودجه بازاری خود را به طور چشمگیری افزایش داده اند. عملکرد موثر در بازاری ارتباطات، ارائه و ایجاد ارزش برای مصرف کنندگان است. علاوه بر این، شرکت ها باید کارکنان، ذینفعان و جامعه بازار هدف خود را مورد توجه قرار دهند. موفق ترین شرکت ها در سراسر دنیا بر بازاری مشتری مدار تاکید می کنند. آنها میزان زیادی زمان، پول و منابع را صرف بررسی زندگی روزمره مشتریان خود و تولید محصولات برای ی نیاز آنان می کنند.

تحلیل عناصر موثر بر بازاری در پایان نامه

بازاری شامل چهار عنصر اساسی است: محصول، محل، ارتقاء و قیمت. عناصر بازاری باید در یک طرح استراتژیک انعطاف پذیر برای شناسایی بازار هدف مصرف کنندگان استفاده شوند.

 • محصول: می تواند یک کالای فیزیکی یا خدمات باشد.
 • محل: جایی است که محصول یداری شده است.
 • قیمت: مقدار هزینه ای است که مصرف کننده برای محصول پرداخت می کند.
 • ارتقا: شامل ابزارهای ارتباطی است که به طور موثری برای ارسال پیام شرکت استفاده می شود.

تعریف اصطلاح بازاری در پایان نامه

بازاری یک فلسفه است که تمرکز اصلی آن بر جلب رضایت مشتری است. بازاری ، به فعالیت، مجموعه ای از موسسات و فرآیندهای تولید، ارتباط، تحویل و تبادل پیشنهادات گفته می شود که برای مشتریان، شرکا و جامعه در کل ارزشمند است. همچنین شامل همه فعالیت هایی است که به طور موثر به ب و کار در بازار هدف کمک می کند.

برچسب ها : بازاری و اهمیت آن در نگارش پایان نامه ارشد - بازاری ,در پایان ,شرکت ,مصرف ,موثر ,بازار ,بازاری در پایان ,مصرف کنندگان ,مفهوم بازاری ,در پایان نامهبازاری ,کنندگان استفاده ,بازاری در پایان نا
بازاری و اهمیت آن در نگارش پایان نامه ارشد بازاری ,در پایان ,شرکت ,مصرف ,موثر ,بازار ,بازاری در پایان ,مصرف کنندگان ,مفهوم بازاری ,در پایان نامهبازاری ,کنندگان استفاده ,بازاری در پایان نا
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
توضیحاتی در رابطه با روش های نمونه گیری در پایان نامه ی

توضیحاتی در رابطه با روش های نمونه گیری در پایان نامه ی

همانطور که پیش از این اشاره شد، استفاده از روش های نمونه گیری در پایان نامه  ی روشی بسیار متداول برای برآورد نتایج و پیش بینی روند متغیرها در طی زمان می باشد. با توجه به اهمیت نگرش علمی در مورد روش های نمونه گیری در پایان نامه ی در این متن به تشریح آن می پردازیم تا با کاربرد هر یک از این ابزارها بیشتر آشنا شوید.

معرفی روش های نمونه گیری در پایان نامه ی

 • نمونه گیری تصادفی ساده

در روش نمونه گیری آماری تصادفی ساده، انتخاب یک نمونه از جامعه به صورتی انجام می شود که شانس گزینش تمام افراد جامعه آماری با یکدیگر برابر باشد.

 • نمونه گیری خوشه ای

در این روش از نمونه گیری لیست اعضای جامعه در دسترس موجود نیست. در تحقیقات توصیفی بیشتر از چنین روش نمونه گیری در پایان نامه ی استفاده می شود.

 • نمونه گیری خوشه ای ساده: محقق بر اساس حجم نمونه می تواند یک یا چند خوشه را انتخاب کند.
 • نمونه گیری خوشه ای مرحله ای: در این روش نمونه گیری در پایان نامه  ی می توان انتخاب نمونه را در داخل هر خوشه نیز انجام داد.

 

 

از مهم ترین مزایای نمونه گیری خوشه ای می توان به صرفه جویی در زمان و منابع مالی اشاره کرد. همچنین، باید در نظر داشته باشید که دقت این نوع نمونه گیری در پایان نامه  ی نسبت به نمونه گیری تصادفی ساده کمتر است، زیرا در این ح ممکن است در هر مرحله نمونه گیری با خطا مواجه شویم. از دیگر معایب نمونه گیری خوشه ای مرحله ای اینست که فرمول مشخصی برای این ابزار نمونه گیری در پایان نامه ی وجود ندارد، زیرا استفاده از فرمول باعث کاهش دقت در نتایج برآوردی می شود.

 • روش نمونه گیری طبقه ای: از این روش نمونه گیری در پایان نامه  ی زمانی استفاده می شود که هدف از تحقیق مقایسه ده طبقات اعضای جامعه و یا نمونه با یکدیگر باشد.
 • روش نمونه گیری نمونه های در  دسترس:  در این روش تنها بر نمونه هایی که داده های آنها کاملا در دسترس باشد، آزمون های آماری انجام می شود.

همچنین، در برخی از پژوهش ها، نمونه گیری در پایان نامه ی بنا بر اه خاص و در دسترس بودن واحدهای مشخص از جامعه آماری، روش های نمونه گیری غیر احتمالی به کار می رود. در اینصورت از انتخاب اعضای نمونه و یا استفاده از سهمیه در حجم نمونه استفاده می شود.

انجام پایان نامه ی

سفارش پایان نامه ی

 

 

برچسب ها : توضیحاتی در رابطه با روش های نمونه گیری در پایان نامه ی - نمونه ,گیری ,در پایان ,نامه ,خوشه ,استفاده ,نمونه گیری ,گیری در پایان ,در پایان نامه ,گیری خوشه ,در پایان نامه ی ,گیری در پایان نامه ی
توضیحاتی در رابطه با روش های نمونه گیری در پایان نامه ی نمونه ,گیری ,در پایان ,نامه ,خوشه ,استفاده ,نمونه گیری ,گیری در پایان ,در پایان نامه ,گیری خوشه ,در پایان نامه ی ,گیری در پایان نامه ی
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
انواع روش های نمونه گیری آماری در پایان نامه ی

انواع روش های نمونه گیری آماری در پایان نامه ی

علت استفاده از روش های نمونه گیری آماری در پایان نامه ی مشخص است، با توجه به اینکه همواره در انجام تحقیقات علمی نمی توان از کل جامعه آماری داده های متغیرهای موثر را جمع آوری و بررسی نمود، این روش ابزاری رواج پیدا کرده است. در واقع، محدودیت های زمانی، منابع مالی، منابع انسانی و دیگر موارد باعث می شود تا بررسی تمام نمونه های جامعه در پایان نامه امکان پذیر نباشد. پس از برآورد روابط متغیرها، کل نتایج به جامعه تعمیم داده می شود.  

نمونه گیری آماری در پایان نامه ی  مزایا و کاربردهای مشخصی دارد. برای آشنایی بیشتر با این ابزار، در این متن به بررسی مفاهیم و انواع روش های نمونه گیری آماری در پایان نامه ی  می پردازیم. 

دلایل استفاده از روش های نمونه گیری آماری در پایان نامه  ی

در واقع از آنجایی که سرشماری از تمام اعضای جامعه عملا غیرممکن خواهد بود، باید در انجام تحقیق از روش هایی استفاده نمود تا نتایج حاصل از بررسی داده ها در کل جامعه برقرار باشد و قابلیت روائی بالایی داشته باشد. از مهم ترین مزایای استفاده از روش های نمونه گیری آماری در پایان نامه ی  می توان به هزینه های کمتر، سرعت انجام پروژه در زمان کمتر و همچنین، دقت بیشتر در صورت عدم دسترسی به برخی از فاکتورها و واحدهای جامعه اشاره کرد.

 

  

 

بررسی انواع طرح های نمونه گیری آماری در پایان نامه  ی

با توجه به میزان تعمیم پذیری و زمان بسیار کوتاه برای تهیه داده های خام پژوهش می توان از روش های نمونه گیری متفاوتی استفاده کرد. در اینجا به چند روش مرسوم برای استفاده از نمونه گیری آماری در پایان نامه ی  اشاره می شود.

نمونه گیری تصادفی

ماهیت نمونه گیری تصادفی می تواند به صورت ساده و یا پیچیده تری در بحث تحقیق مطرح شود. البته در نمونه گیری های آماری در پایان نامه  ی در دو روش نمونه گیری تصادفی و غیرتصادفی استفاده می شود که در این متن به آنها اشاره می کنیم.

 • نمونه گیری تصادفی ساده
 • نمونه گیری خوشه ای
 • نمونه گیری خوشه ای ساده
 • نمونه گیری خوشه ای مرحله ای
 •  روش نمونه گیری طبقه ای
 • روش نمونه گیری نمونه های در  دسترس

روش نمونه گیری غیرتصادفی  

در متن بعدی به توضیح بیشتری در مورد هر یک از این روش های نمونه گیری در تحقیقات علمی و پژوهشی می پردازیم.

انجام پایان نامه ی

سفارش پایان نامه ی

برچسب ها : انواع روش های نمونه گیری آماری در پایان نامه ی - گیری ,نمونه ,آماری ,در پایان ,نامه ,استفاده ,نمونه گیری ,آماری در پایان ,گیری آماری ,در پایان نامه ,پایان نامه ,گیری آماری در پایان
انواع روش های نمونه گیری آماری در پایان نامه ی گیری ,نمونه ,آماری ,در پایان ,نامه ,استفاده ,نمونه گیری ,آماری در پایان ,گیری آماری ,در پایان نامه ,پایان نامه ,گیری آماری در پایان
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
کاربرد روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی

کاربرد روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی

استفاده از روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی، به عنوان رویکردی علمی برای دست ی به داده ها و اطلاعات درباره دیدگاه ها، نظرات، باورها و رفتارها، انگیزه ها و همچنین، مشخصات نمونه ای از جامعه مورد مطالعه به شمار می آید و برای انجام تحقیقات معتبر علمی-پژوهشی از آن استفاده می شود.

روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی، به عنوان رویکردی علمی و مجموعه ای از روش های منظم و استاندارد برای تحقیقات اجتماعی به حساب می آید. در این متن ابتدا به تشریح کارکرد روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی اشاره می شود و سپس با انواع روش های پیمایش در تحقیقات آکادمیک آشنا می شوید.

نگاهی بر روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی

در روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی، از استاندارهای اصول نظری برای جمع آوری اطلاعات از خانوارها، گروه ها، احزاب و دسته های متفاوت استفاده می شود. دسته بندی های متفاوتی برای این رویکرد در نظر گرفته می شوند که در این بخش به آنها اشاره می کنیم:

 • روش پیمایش توصیفی: در این نوع از پیمایش در پایان نامه علوم انسانی که به اصطلاح پیمایش آماری نیز شناخته می شود، بررسی تمام افراد جامعه با استفاده از سرشماری و یا بررسی نمونه مشخص و تعمیم نتایج آن به کل جامعه انجام می شود.
 • تحقیقات مقطعی یا عرضی: به بررسی های علمی اطلاق می شود که در زمان مشخص و برای تحلیل واقعیت های جامعه مورد مطالعه انجام می شود.
 • پژوهش های طولی: در چند مقطع زمانی متفاوت در جامعه مشخص (سری زمانی) برای مقایسه نحوه رفتار متغیرها در مقاطع و در طی زمان انجام می شود.
 • پیمایش تحلیلی: بررسی و تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرهای مرتبط برای تشریح خصوصیات هر یک از اعضای مورد مطالعه در جامعه، این روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی به کار می رود.

انجام پایان نامه علوم انسانی

سفارش پایان نامه علوم انسانی

برچسب ها : کاربرد روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی - پیمایش ,در پایان ,علوم ,نامه ,انجام ,جامعه ,پیمایش در پایان ,نامه علوم ,در پایان نامه علوم ,در پایان نامه ,پایان نامه ,پیمایش در پایان نامه علوم ,?
کاربرد روش پیمایش در پایان نامه علوم انسانی پیمایش ,در پایان ,علوم ,نامه ,انجام ,جامعه ,پیمایش در پایان ,نامه علوم ,در پایان نامه علوم ,در پایان نامه ,پایان نامه ,پیمایش در پایان نامه علوم ,?
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
آشنایی با انواع تحقیق در پایان نامه علوم انسانی

آشنایی با انواع تحقیق در پایان نامه علوم انسانی

فرآیند روش تحقیق در پایان نامه علوم انسانی شامل چند مرحله مشخص است که با توجه به نوع تحقیق به دسته بندی های متفاوتی تقسیم می شود. پژوهشگران انواع تحقیق در پایان نامه علوم انسانی را با توجه به نوع هدف و روش جمع آوری اطلاعات، بخش بندی می کنند. در ادامه با انواع تحقیق در پایان نامه رشته های علوم انسانی آشنا می شویم.

دسته بندی انواع تحقیق در پایان نامه علوم انسانی

تحقیقات علمی در پایان نامه علوم انسانی بر اساس نوع هدف، به پژوهش های بنیادی و کاربردی دسته بندی می شوند.

هدف از انجام چنین پژوهش هایی توسعه و گسترش مرزهای دانش است. چنین تحقیقاتی زمان بر و هزینه بر است و به طور معمول در مراکز علمی و ی انجام می شود.

در تحقیقات بنیادی تجربی با استفاده از آزمایش، مشاهده، مصاحبه و روش های تجربی به ب داده ها و اطلاعات اولیه پرداخته می شود. در تحقیقات بنیادی نظری با کاربرد روش کتابخانه ای به گردآوری داده ها می پردازند. البته با جمع آوری داده ها، پژوهشگران باید با استفاده از تکنیک های آماری و اصول نظری پذیرفته شده، به تجزیه و تحلیل اطلاعات بپردازند.

از مشخصات این نوع تحقیقات در پایان نامه علوم انسانی می توان به موارد زیر اشاره کرد: برای رفع نیازهای بشر و بهبود سطح معیارهای زندگی انجام می شود. نسبت به تحقیقات بنیادی در زمان کمتری انجام می شود و درآمدزا محسوب می شود و به طور معمول، در سازمان های خصوصی و تی، ها و مراکز تحقیقاتی انجام می شود.

 • انواع تحقیق بر اساس ماهیت و روشدر پایان نامه علوم انسانی

تحقیقات توصیفی به دسته های پیمایشی، همبستگی، اقدام پژوهی و مطالعه موردی (زیرمجموعه پژوهش توصیفی) دسته بندی می شوند. برخی از کارشناسان، تحقیقات تاریخی، همبستگی و علی را نیز متعلق به این مجموعه می دانند. همچنین، تحقیق آزمایشی در مقابل تحقیقات توصیفی قرار می گیرند.

سفارش پایان نامه علوم انسانی

انجام پایان نامه علوم انسانی

برچسب ها : آشنایی با انواع تحقیق در پایان نامه علوم انسانی - تحقیق ,در پایان ,علوم ,انسانی ,نامه ,انواع ,نامه علوم ,انواع تحقیق ,تحقیق در پایان ,دسته بندی ,نامه علوم انسانی ,انواع تحقیق در پایان ,در پایان نا
آشنایی با انواع تحقیق در پایان نامه علوم انسانی تحقیق ,در پایان ,علوم ,انسانی ,نامه ,انواع ,نامه علوم ,انواع تحقیق ,تحقیق در پایان ,دسته بندی ,نامه علوم انسانی ,انواع تحقیق در پایان ,در پایان نا
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
مشاوره در مورد موضوع تحقیق در نگارش پروپوزال پایان نامه ی

مشاوره در مورد موضوع تحقیق در نگارش پروپوزال پایان نامه ی

امروزه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی برای انتخاب موضوع تحقیق و مراحل نگارش پروپوزال پایان نامه ی نیاز به مشاوره و دریافت راهنمایی از سوی اساتید برجسته دارند. با توجه به مفاهیم پژوهشی و نیاز به تسلط بر اصطلاحات تخصصی در هر یک از بخش های  نگارش پروپوزال پایان نامه ی، توصیه های افراد خبره می تواند بسیار سودمند باشد. در این متن به بررسی بخش های مهم در نگارش پروپوزال پایان نامه ی می پردازیم.

 

 

عوامل تاثیرگذار بر انتخاب موضوع در نگارش پروپوزال پایان نامه ی

 • آشنایی با روش تحقیق

باید در نظر داشته باشید که آشنایی با روش تحقیق در نگارش پروپوزال پایان نامه ی، نقش اساسی در موفقیت تحصیلی شما دارد. بنابراین، به عنوان اولین اصل برای آنکه هدف تحقیق را به درستی شناسایی کرده و به ضرورت تحقیق بپردازید، انتخاب موضوع تحقیق مناسب است. انتخاب موضوع تحقیق در نگارش پایان نامه ی مهم ترین کار در آغاز پروژه تحقیقاتی شما به حساب می آید.

 • مشاوره با اساتید و افراد خبره

تمامی بخش هایی که برای پروژه نگارش پایان نامه ی نیاز دارید به آسانی قابل انجام است. ممکن است به پروژه دانشجویی و یا گزارش سمینار برای نگارش پروپوزال پایان نامه ی نیاز داشته باشید. اساتید خبره ما می توانند راه حل مناسبی برای پروژه شما ارائه دهند. علاوه بر تکراری نبودن موضوع پیشنهادی، روش انجام تحقیق باید با نظریه های علمی سازگاری داشته باشد.

 • دسترسی به داده های جامعه آماری

از آنجایی که نگارش پروپوزال پایان نامه ی نیاز به بررسی های ساختاری در جامعه مورد مطالعه دارد، این نوع تحقیقات از حساسیت بالایی برخوردارند. متخصصان ما با درک شرایط ویژه و خاص هر پروژه، پیشنهادات ویژه ای را برای هر طرح تحقیقاتی در اختیار شما دانشجویان قرار خواهند داد و تا دستی به نتایج پروژه را ارهای منطقی و درستی در اختیار شما قرار دهند. بنابراین، نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کنید، نمونه و جامعه آماری مورد مطالعه است. باید از دسترسی به اطلاعات و داده های متغیرهای تاثیرگذار اطمینان حاصل کنید. بانک های اطلاعاتی و مرکز آمار ایران به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی موثق در داخل کشور شناخته می شوند.

 • بررسی روابط میان متغیرها

باید استانداردهای سنجش در نگارش پروپوزال پایان نامه ی باید رعایت شوند تا نتیجه مطلوب را بدست آورید. پس از تدوین مقدمه در نگارش پروپوزال پایان نامه ی، باید به معرفی موضوع تحقیق بپردازید.  باید متغیرهای آماری را بررسی کنید، مقیاس اندازه گیری و نقش آنها را در پژوهش بررسی کنید. رابطه میان متغیرها و زمان مورد بررسی را مطرح کنید.

 • امکان انجام تحقیق با پیشینه نظری و داده های موجود

همانطور که می دانید، در فصل اول پایان نامه، طرح تحقیق و یا همان پروپوزال عنوان می شود. در واقع، دورنمایی از انجام پژوهش در نگارش پروپوزال پایان نامه ی مطرح می شود. در این مرحله از انجام تحقیق، راهنما می تواند طرح را بپذیرد، رد کند و یا با انجام برخی اصلاحات جزئی آن را تائید کند. بنابراین، با توجه به حوزه تخصص راهنما و گرایش در رشته تحصیلی می توانید با م با اساتید راهنما موضوعی را برای انجام تحقیق و نگارش پروپوزال پایان نامه ی انتخاب نمایید.

سفارش پایان نامه ی

انجام پایان نامه ی

 

برچسب ها : مشاوره در مورد موضوع تحقیق در نگارش پروپوزال پایان نامه ی - نامه ,تحقیق ,نگارش پروپوزال پایان ,موضوع ,انجام ,مورد ,نگارش پروپوزال پایان نامه ,موضوع تحقیق ,انتخاب موضوع ,نامه ی نیاز ,پایان نامه ,انتخاب موض
مشاوره در مورد موضوع تحقیق در نگارش پروپوزال پایان نامه ی نامه ,تحقیق ,نگارش پروپوزال پایان ,موضوع ,انجام ,مورد ,نگارش پروپوزال پایان نامه ,موضوع تحقیق ,انتخاب موضوع ,نامه ی نیاز ,پایان نامه ,انتخاب موض
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه ی

معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه ی

یکی از مهم ترین بخش های انجام پروژه تحقیقاتی، جمع آوری اطلاعات در پایان نامه  ی است که باید به درستی انجام شود تا نتایج معتبر و درستی از پژوهش بدست آید. با اینکه ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه ی به دو دسته اصلی کتابخانه ای (شامل کتابها، مجلات علمی-پژوهشی، مقالات مرجع، پایان نامه ها و گزارش های معتبر و ...) و میدانی طبقه بندی می شوند، از تقسیم بندی های دیگری نیز برای جمع آوری اطلاعات درپایان نامه ی یاد می شود که در ادامه به آنها می پردازیم.

روش های متداول برای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه ی

همانطور که می دانید بسته به نوع تحقیق، باید از روش متناسبی برای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه  ی استفاده کرد. در تحقیقات پیمایشی، استفاده از ابزارهای پرسشنامه و یا انجام مصاحبه می تواند به ارائه مستندات لازم برای تحقیق کمک کند.

 • روش های پرسشنامه ای

در این روش جمع آوری اطلاعات در پایان نامه ی، از نمونه های آماری پاسخ هایی به صورت مکتوب ب می شود. پاسخ هایی که از اعضای نمونه به دست می آید، همان داده های خام را در مدل ریاضی تشکیل می دهند.

پرسشنامه به عنوان متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در پایان نامه  ی و تحقیقات پیمایشی برای سنجش متغیرهای کیفی شناخته می شود. پرسشنامه بر اساس اصول مشخصی تدوین می شود و معمولا به صورت استاندارد در برخی از حیطه های پژوهشی برای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه ی در دسترس پژوهشگران قرار می گیرد. در انتها با ارسال این فرم ها براساس تشخیص پاسخ دهندگان گزینه هایی انتخاب خواهند شد.

 

 

پرسشنامه ها بر اساس نوع اجرا به چند دسته متفاوت تقسیم می شوند:

 • پرسشنامه همراه با مصاحبه از افراد نمونه: این پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه  ی به صورت حضوری مطرح می شود.
 • پرسشنامه پستی: از طریق پست به مخاطبان ارسال شده و به پرسشگر عودت داده می شود.
 • پرسشنامه الکترونیکی: در این شکل پرسشنامه با استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، پرسشنامه ها به مخاطبان ارسال می شود. امروزه، استفاده از پست الکترونیکی برای ارسال و دریافت پرسشنامه بسیار گسترش یافته است.
 • روش مصاحبه: انواع مصاحبه به صورت باز یا آزاد، هدایت شده و بسته یا محدود مطرح می شود.
 • روش مشاهده: در برخی از مطالعات تجربی و شبه تجربی از روشهایی برای مشاهده و معاینه بالینی همچون دستگاه های رادیولوژی، می ولوژی و دستگاه های دیگر استفاده می شود.

 باید دقت شود که با توجه به شرایط مختلف، ممکن است نتایج حاصل از جمع آوری اطلاعات در پایان نامه  ی متفاوت باشد. بنابراین، ارزی و کنترل تمام متغیرهای تاثیرگذار باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. دو ح انفعالی و فعال برای ثبت مشاهدات افراد نمونه مورد مطالعه در نظر گرفته می شود و مصاحبه کننده می تواند در صورت صلاحدید و رعایت اصول نظری در شرایط بررسی تغییراتی ایجاد کند.

انجام پایان نامه ی

سفارش پایان نامه ی

برچسب ها : معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه ی - اطلاعات ,آوری ,پرسشنامه ,در پایان ,نامه ,استفاده ,آوری اطلاعات ,اطلاعات در پایان ,در پایان نامه ,در پایان نامه ی ,پایان نامه ,آوری اطلاعات در پای
معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه ی اطلاعات ,آوری ,پرسشنامه ,در پایان ,نامه ,استفاده ,آوری اطلاعات ,اطلاعات در پایان ,در پایان نامه ,در پایان نامه ی ,پایان نامه ,آوری اطلاعات در پای
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
اهمیت نگارش پروپوزال برای پایان نامه حقوق

اهمیت نگارش پروپوزال برای پایان نامه حقوق

پروپوزال پژوهشی برای ارائه یک پایان نامه حقوق ایده آل با رعایت موارد زیر تصویب خواهد شد:

 1. اگر جزء انی باشید که توانایی نظارت کافی را دارند حتما تصویب می شوید. پروپوزال شما باید مخاطبینی در این حوزه داشته باشد تا توانایی نظارت بر موضوع را داشته باشند.
 2. مدرسه حقوق باید در نظر داشته باشد تصرف کافی روی منابع برای پشتیبانی از پژوهش مطرح شده نظیر کتابها، ژورنال ها و گزارش های حقوقی را دارد. ما انتظار داریم دانشجویان در مقاطع مختلف موسسات و کتابخانه های دیگر را ببینند اما باید تضمین کنیم هسته جامع این مطالب اینجا هستند.
 3. پروپوزال یعنی ارزی آنچه تفکر کافی از تقاضاهای پژوهشی را دارد و چطور متعهد به انجام پژوهش اولیه روی این موضوع می شوید.

با گذراندن موارد گفته شده حال آمادگی نگارش پروپوزال را دارید، اما برای آماده آن نیز نیازمند توجه به نکاتی هستید.    

 

 

 

آماده  پروپوزال برای پایان نامه حقوق

اولین تصمیمی که در نگارش پروپوزال باید اتخاذ کنید مطالعه عمیق و مشاوره برای ایجاد یک حس درونی برای نوعی کار آکادمیکی است که قبلا انجام شده است.  اگر حوزه کاملا جدیدی باشد باید منابع معاصر دیگری را نیز مرور و بازبینی کنید؛ نظیر رو مه ها و ماهنامه ها تا مباحث بخصوصی را شکوفا کنند. اگر امکان دسترسی به کتابخانه را دارید، از رساله های ی و پایان نامه حقوق موجود استفاده کنید. با مرور نمونه هایی در این زمینه انگیزه و افکار جدیدی به ذهنتان می رسد.

نگارش پروپوزال برای یک پایان نامه حقوق- چک لیست

پروپوزال پژوهشی شما باید کوتاه باشد حدودا 1000 تا 1500 کلمه کافی است. باید موارد زیر را در آن نشان دهید.

 • سوال پژوهشی یا فرضیه خود را تعریف کنید (یعنی در حال بررسی چه موضوعی هستید و می خواهید چه موقعیتی را ایجاد کنید؟
 • برای پروپوزال پژوهشی خود توصیف منطقی داشته باشید.
 • چه نوع روش تحقیقی سازگارید؟ (آیا کاملا به پژوهش کتابخانه ای تکیه دارید یا سعی دارید پژوهش تجربی را مطرح کنید؟)
 • پروپوزال شما بایستی حتما شامل کتابشناسی باشد تا پروژه تحقیقی خود را برمبنای وجود این منابع تنظیم کنید.

توصیه می شود قبل از انجام موارد گفته شده با مشاورین و کارشناسان ما در امر نگارش مقالات پژوهشی تماس بگیرید. 

انجام پایان نامه حقوق

سفارش پایان نامه حقوق

برچسب ها : اهمیت نگارش پروپوزال برای پایان نامه حقوق - نامه ,حقوق ,داشته ,موارد ,منابع ,نگارش ,نامه حقوق ,پایان نامه ,موارد گفته ,داشته باشد ,توانایی نظارت ,اهمیت نگارش پروپوزال
اهمیت نگارش پروپوزال برای پایان نامه حقوق نامه ,حقوق ,داشته ,موارد ,منابع ,نگارش ,نامه حقوق ,پایان نامه ,موارد گفته ,داشته باشد ,توانایی نظارت ,اهمیت نگارش پروپوزال
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری

نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری

نگارش پایان نامه حسابداری وظیفه دشواری است. شامل حجم بالایی از تحقیق، توجه به جزئیات، مهارت های تحلیلی و کارشناسی است. در نگاه اول شاید بسیاری از دانشجویان رشته حسابداری بتوانند همه این موارد را مدیریت کنند اما اجرا آنها هنگام نگارش پایان نامه تا حدودی مشکل است و نیاز به راهنمایی و هدایت درست دارد.

یک پایان نامه حسابداری نیز مانند تمامی پایان نامه  های رشته های مختلف ی باید به بخش های مشخصی تقسیم شود هریک از آنها اه بخصوصی دارند.

 • مقدمه: در این قسمت هدف از نگارش پایان نامه حسابداری را مشخص می کنید و به خواننده اجازه می دهید در جریان مباحث شما در طول پایان نامه قرار گیرد.
 • مقاله: این بخش مبنای مباحثه شماست. به طور کلی به ارزی درستی یا نادرستی مباحثات یا مقایسه م ن دو مورد می پردازد.
 • مبحث: بدنه اصلی پایان نامه شماست و بخشی است که پژوهش و منابع شما را گسترش می دهد.
 • نتیجه گیری: این بخش بیان می کند شما تصمیم دارید از اطلاعات کل مقاله خود نتیجه گیری کنید. بایستی دنبال منطق و نباید بدنبال مفاهیم جدیدی که تا به حال اشاره ای به آنها نکردید، باشید.

 

 

نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری با رعایت موارد زیر امکان پذیر است:

در کل هدف از نگارش مقدمه رسیدن به پنج تکلیف مهم است. این موارد شامل؛

 1.  مشخص هدف پایان نامه حسابداری
 2. ارائه طرح کلی از روش تحقیق بدون مقید بودن به اطلاعات
 3. توصیفی از اهمیت مقاله پژوهشی
 4. اشاره به جزئیات
 5. جلب نظر خواننده و جذب آنها برای مطالعه بیشتر

نکته مهم درباره مقدمه این است که باید بازبینی کوتاه و مختصری داشته باشد همچنین قسمت خوبی برای ارائه جزئیات مبحث شما نیست. در بخش طرح کلی مانند مقدمه سعی کنید از جملات ساده و خلاصه استفاده کنید و با یک توصیف کامل، درک کاملی از موضوع مورد بحث به خواننده بدهید.

 توجه کنید خواننده با خواندن اولین پاراگراف جذب می شود و انگیزه مطالعه ادامه مطالب تا پایان را می یابد تا از پایان نامه حسابداری شما نتیجه گیری کند.  

انجام پایان نامه حسابداری

سفارش پایان نامه حسابداری

برچسب ها : نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری - نامه ,مقدمه ,خواننده ,گیری ,نتیجه ,موارد ,پایان نامه ,نتیجه گیری ,نامه حسابداری ,نگارش مقدمه ,مقدمه پایان نامه
نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری نامه ,مقدمه ,خواننده ,گیری ,نتیجه ,موارد ,پایان نامه ,نتیجه گیری ,نامه حسابداری ,نگارش مقدمه ,مقدمه پایان نامه
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
نگارش پایان نامه خصوصا پایان نامه مدیریت

نگارش پایان نامه خصوصا پایان نامه مدیریت

نگارش پایان نامه مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد به دانشجویان فرصت می دهد مفهوم علاقمندی در رشته تحصیلی خود را بررسی کنند، اطلاعاتی که از طریق آموزش یاد می گیرند را تلفیق کنند و درک کاملی از مفاهیم و مهارت های نوشتاری در نگارش پایان نامه داشته باشند. نگارش پایان نامه مدیریت آمادگی می خواهد.

اولین گام نگارش پایان نامه مدیریت

بطور کلی، دانشجویان با مشاور برای انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت کار می کنند، این همکاری شامل تنظیم مطالعه، بررسی پژوهش از طریق دیدگاه جدید یا خلق یک ایده جدید است. عناوین شامل بررسی چگونگی گسترش تجارت ، بازار جدید یا استدلالات مدل بازرگانی موجود هستند. اولین برای که مشاور یا  کمیته عنوان را می پذیرد، پژوهش تا حدودی گردآوری شده است. این مرحله شامل بررسی مطالعات موجود از طریق مرور مطالب و ارسال پرسشنامه هایی برای تحقیق روی موضوع شماست.بعد از تکمیل اطلاعات محققین بایستی زمانی را به در نظر گرفتن استدلالات و نتایج پژوهش خود برای نگارش پایان نامه مدیریت اختصاص دهند.

 

بخش های پایان نامه

پایان نامه مدیریت براساس اطلاعاتی با بخش ها یا فصول تنظیم شده است و موارد مرتبط با موضوع را مرتب می کند. بیشتر شامل بررسی مرور ادبی است که پژوهشها با توجه به عنوان موجود می باشند. بیشتر پایان نامه  های مدیریت نیازمند اطلاعات هستند. بخش های دیگر بطور کلی شامل مقدمه برای ایجاد هدف و موضوع قابل توجه در رشته بازرگانی است. روش ها و یافته ها از مطالعه شما به بررسی نتایج و استدلالات می پردازد و بخش نتیجه گیری برمبنای این یافته ها پیشنهاداتی را مطرح می کند.

شکل و قالب پایان نامه مدیریت

مقالات بازرگانی باید حتما در قالب apa نوشته شوند. یعنی این پایان نامه  ها بایستی شامل نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار باشند، تا امکان استفاده از عقاید و یا کلمات از منبع دیگر در پایان نامه مدیریت شما موجود باشد. مطابق ذکر مدخل برای هر منبع در صفحه مراجع در انتهای پایان پایان نامه، اطلاعات کتابشناسی به شکل کامل ارائه می شود.

هر نوع مقاله پژوهشی از جمله پایان نامه باید عاری از هر گونه خطای گرامری، دیکته ای و خوانا باشد. بنابراین ضروری است پس از پایان پیش نویس خود حتما آن را اصلاح کنید. مشاور پایان نامه مدیریت بطور کلی به مقاله شما نگاه می کند و پیشنهاد خود را مطرح می کند، اما شخص دیگری که مقاله را می خواند ممکن است به شما کمک کند موارد اشتباه را درست کنید. بعد از مرور و بازبینی موارد ویژه و مورد نیاز برای پایان نامه خود را در نظر بگیرید و مطمئن شوید، پایان نامه مدیریت شما تمام موارد لازم از جمله مطالب و راهنمایی ها را دارد.

سفارش پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت

    

برچسب ها : نگارش پایان نامه خصوصا پایان نامه مدیریت - نامه ,بررسی ,موجود ,موارد ,مرور ,اطلاعات ,پایان نامه ,شامل بررسی ,نگارش پایان نامه ,نامه مدیریت شما ,نگارش پایان
نگارش پایان نامه خصوصا پایان نامه مدیریت نامه ,بررسی ,موجود ,موارد ,مرور ,اطلاعات ,پایان نامه ,شامل بررسی ,نگارش پایان نامه ,نامه مدیریت شما ,نگارش پایان
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
بخش مرور ادبی در نگارش پروپوزال پژوهشی یک پایان نامه علوم اجتماعی

بخش مرور ادبی در نگارش پروپوزال پژوهشی یک پایان نامه علوم اجتماعی

شما یک فارغ حصیل در رشته ی علوم اجتماعی هستید با مراجعه به سایت هایوب و مطالعه دقیق چگونگی نگارش پروپوزال برای پایان نامه خود و انتخاب یک موضوع مناسب پس از نگارش مقدمه به بخش مرور ادبی رسیده اید که در رشته شما بسیار قابل توجه و حائز اهمیت است. برای نوشتن این بخش نکات مهمی وجود دارند که با رعایت آنها می توانید به راحتی ادامه پروپوزال خود را بنویسید.

بخش مرور ادبی پروپوزال در پایان نامه شما مرتبط با پیشگفتار است.مرور ادبی به کنکاش و تحلیل مطالعات قبلی شما مرتبط با مسئله پژوهشی مورد بررسی می پردازد. هدف از نگارش این بخش از پژوهش توصیف اصل بودن و خلاقیت داشتن در این مرحله برای خوانندگان است. شیدن به سوالاتی که پژوهشگران در پی آن هستند و اینکه چه روش هایی استفاده می کنند و درک آنها از یافته ها چقدر است. بهترین را ار نگارش مرور ادبی تبدیل محتوای ادبی متن به دسته بندی های مفهومی یا همان تم هاست.اما چطور می توانیم هنگام نگارش مرور ادبی دسته بندی های مفهومی مهم (تم ها) را تحت پوشش ادبیات پژوهشی درآوریم؟ برای این کار هم راه حلی هایی وجود دارد و به مرور قالب پروپوزال پژوهشی در پایان نامه شما کمک می کند.

 

 1. نقل قول، تمرکز اولیه روی ادبیات مرتبط با مسئله پژوهشی شما را حفظ می کند.
 2. مقایسه مباحث متعدد، تئوری ها، روش شناسی ها و یافته های بیان شده در ادبیات؛ برای مثال نویسندگان با انجام چه مواردی موافقند؟ یا چه افرادی در تجزیه و تحلیل مسئله پژوهشی، شیوه های مشبابه به کار می برند؟
 3. تضاد موجود در مباحث، تم ها، روش شناسی ها، شیوه ها و محاوره های بیان شده در ادبیات؛ حوزه های اصلی مخالفت، محاوره و مجادله کدام موارد هستند؟
 4. انتقاد ادبی: چه مباحثی متقاعد کننده هستند و چرا؟، شیوه ها، یافته ها، روش شناسی های منطقی، معتبر و مناسب کدامند، چرا؟
 5. ارتباط ادبیات با حوژه پژوهشی و تحقیقی؛ چطور تفکیک و تجزیه کنید و دیدگاه جدیدی را به ادبیات بیافزایید؟

بطور کلی می توانید با اطمینان خاطر از مطالب گفته شده مرور ادبی خود را به شکل مفهومی تر بیان کنید. و پروپوزال مطلوبی برای پایان نامه علوم اجتماعی بنویسید. 

انجام پایان نامه علوم اجتماعی

سفارش پایان نامه علوم اجتماعی

برچسب ها : بخش مرور ادبی در نگارش پروپوزال پژوهشی یک پایان نامه علوم اجتماعی - مرور ,ادبی ,نگارش ,اجتماعی ,علوم ,بیان ,مرور ادبی ,پایان نامه ,نامه علوم ,علوم اجتماعی ,نگارش پروپوزال ,نگارش پروپوزال پژوهشی
بخش مرور ادبی در نگارش پروپوزال پژوهشی یک پایان نامه علوم اجتماعی مرور ,ادبی ,نگارش ,اجتماعی ,علوم ,بیان ,مرور ادبی ,پایان نامه ,نامه علوم ,علوم اجتماعی ,نگارش پروپوزال ,نگارش پروپوزال پژوهشی
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
بهترین رساله ی را برای پایان نامه بنویسید

بهترین رساله ی را برای پایان نامه بنویسید

وقتی به مرحله نگارش رساله ی می رسید، یعنی به پایان مرحله سفر آموزشی خود نزدیک شده اید. این مقاله ویترینی برای مهارت ها و ظرفیت شما برای هدایت مقاله به اصول منتخب شماست و نتایجی را از طریق قسمت اولیه محتوا ارائه می کند که برای انجمن علمی و آکادمیکی ارزش آفرین است.

قبل از هر چیز دیگری اجازه دهید اصلی ترین مورد را مشخص کنیم: رساله ی برای پایان نامه

این واژه معمولا برای ارائه نتیجه نهایی دوره تحصیلی شما ارائه می شود، از طرفی پایان نامه نوعی مهارت در تکمیل تحصیلات دوره کارشناسی ارشد است.

رساله ی، پروژه نهایی فردی است که قبل از اینکه درجه ی خود را بگیرد، دوره ی را می گذارند. مسئله ای نیست درباره رساله ی صحبت کنیم یا فردی که کارشناسی ارشد خود را به پایان رسانده است. مواردی که می خواهیم درباره آنها صحبت کنیم بیشتر درباره رساله ی هستند.

این راهنما به دانشجویان کارشناسی ارشد و ی کمک خواهد کرد روی پروژه های پایان نامه خود کار کنند.

راحت نیست بگوییم  نوشتن بهترین رساله ی به این راحتی نیست.

بیشتر دانشجویان ی با یک الهام و اشتیاق عالی شروع می کنند، اما این پروژه ترسناک می تواند آنها را کلا ناامید کند. پروسه برنامه ریزی، پژوهش و نگارش یک چالش طولانی و پیچیده خواهد داشت، چالشی که تا به حال با آن مواجه نشده اند. نتیجه نهایی امتیاز آور است، اما باید برای رسیدن به آن موانع پیش رو را پشت سر بگذارید.

بسیاری از دانشجویان هنگام نگارش رساله های ی برای پایان نامه  های خود با این مشکلات روبرو هستند.

 

 

 • تعویق انداختن: آنها فکر می کنند زمان زیادی  روی پروژه کار کرده اند و برای رسیدن به نقطه شروع تاخیر زیادی دارند. این مشکل بزرگی است. این دانشجویان معمولا وقتی به ضرب العجل انجام کار خود می رسند، عصبانی می شوند.
 • کمبود مهارت های پژوهشی: دانشجویانی که تجربه نگارش آکادمیکی ندارند فکر می کنند فقط باید منابع مربوطه را جمع آوری کنند و مواردی را از این منابع نقل کنند. این دور از حقیقت است. شما نیازمند تجزیه و تحلیل مطالب به شکل سرتاسری هستید و در مقاله به بحث درباره آنها می پردازید.
 • کمبود مهارت های نگارشی: رساله ی باید پیرو قوانین نوشته های آکادمیکی باشد. باید با قالب، سبک و زبان مناسب نوشته شود و باید مطمئن شوید راهنمایی های درستی را ذکر کرده اید.

با این وجود موانع نگارش بهترین رساله ی به نظر می رسد از نقطه آغاز تا تکمیل آن همراه دانجشویان باشد، شما می توانید با بهره گیری از دانش کارشناسان ما در زمینه نگارش انواع پایان نامه، رسالات ی، مقالات پژوهشی این چالش را نیز پشت سر بگذارید. 

انجام رساله ی

سفارش رساله ی

برچسب ها : بهترین رساله ی را برای پایان نامه بنویسید - ی ,پروژه ,رساله ,دانشجویان ,نگارش ,مهارت ,کارشناسی ارشد ,کمبود مهارت ,رساله ی ,برای رسیدن ,بهترین رساله ی به
بهترین رساله ی را برای پایان نامه بنویسید ی ,پروژه ,رساله ,دانشجویان ,نگارش ,مهارت ,کارشناسی ارشد ,کمبود مهارت ,رساله ی ,برای رسیدن ,بهترین رساله ی به
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
شناخت مخاطبین در پروپوزال نویسی برای پایان نامه

شناخت مخاطبین در پروپوزال نویسی برای پایان نامه

نگارش یک پروپوزال خوب در واقع مهارت شما در تکمیل دوره تحصیلات آکادمیکی را نشان می دهد. هدف از نگارش این نوع مقالات عنوان طرح پیشنهادی در جلسه دفاعیه پایان نامه و پشتیبانی از آن با آگاه نمودن مخاطبین است.عقاید و پیشنهادات شما احتمالا تایید خواهند شد اگر به شیوه مشخص، مختصر و جالب توجهی با آن ارتباط برقرار کنید. دانش اینکه چطور پروپوزال جذاب، ترغیب کننده بنویسید برای موفقیت در بسیاری از رشته های تحصیلی ضروری است.

 

 پروپوزال انواع متفاوتی دارد؛ پژوهشی، علمی و ی. شیوه نگارش و ساختار این نوع مقالات کلیه پایان نامه ها مشابه هم هستند اما مخاطبین آنها با هم تفاوت دارند.   برای نگارش بهتر پروپوزال برای پایان نامه، بهتر است مخاطبین خود را تعریف کنید.مخاطبین پایان نامه شما چه انی هستند؟ سطح آشنایی این افراد با موضوع انتخ شما چقدر است؟ آیا ممکن است نیاز به ارائه پیش گفتار از آن باشید؟ مخاطبین پروپوزال شما از مطالعه آن چه می خواهند؟

پاسخ سوالات بالا بیشتر مشکلاتتان را حل خواهد کرد. شما باید در هر رشته تحصیلی به مخاطب و شنونده پایان نامه خود بیشتر فکر کنید. هدف از نگارش پایان نامه ها و بخش های مختلف آن جلب نظر مخاطبین و تایید مقاله پژوهشی شماست و این امر زمانی تحقق می یابد که شما از تفکر مخاطب خود آگاه باشید، از اینرو باید انتظارات و علاقمندی هایشان را  بدانید و قبل از اینکه شروع به نوشتن کنید، حدود آگاهی مخاطب خود از موضوع پروپوزال را بدانید. این امر به شما کمک می کند روی عقاید خود تمرکز کنید و به شکل تاثیرگذاری آنها را ارائه کنید.

فرض کنید خوانندگانتان پر مشغله هستند و خیلی با عجله پایان نامه را خواهند خواند و یا بالع بسیار دقیق و نکته سنج باشند و با تامل آن را بخوانند. تاثی ذیری و ایجاد اشتیاق کلید نگارش یک پروپوزال خوب برای مخاطبین است.

انجام پروپوزال

سفارش پروپوزال

برچسب ها : شناخت مخاطبین در پروپوزال نویسی برای پایان نامه - مخاطبین ,نگارش ,مخاطب ,شناخت مخاطبین
شناخت مخاطبین در پروپوزال نویسی برای پایان نامه مخاطبین ,نگارش ,مخاطب ,شناخت مخاطبین
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
ساختار نگارش رساله ی برای پایان نامه حقوق

ساختار نگارش رساله ی برای پایان نامه حقوق

نوشتن یک رساله  ی موفق برای پایان نامه حقوق نیازمند آگاهی، اشتیاق و تمرکز است. در قالب کلی شبیه دیگر پایان نامه  هاست اما با کمی تفاوت و استفاده از نکات ریزی که فقط برای دانشجویان و اساتید آن رشته قابل توجه است.

طرح کلی ساختار زیر چگونگی نگارش رساله  ی برای پایان نامه حقوق را بیان می کند.

 

عنوان صفحه- نمایش عنوان رساله  ی و نویسنده

چکیده- خلاصه مواردی که خواننده انتظار دارد در رساله  ی بیابد. چکیده باید مختصر باشد و نباید از مرجع و نقل و قول در این قسمت استفاده شود. برای ارائه یک چکیده مفید بهتر است تعداد کلمات 150 تا 300 باشد.

ج محتویات- مانند دیگر رسالات قالب و شکل ثابتی دارد.

مقدمه- این بخش حدودا 10% کل رساله  ی شما را به خود اختصاص می دهد. بنابراین اگر رساله  ی 15000 کلمه ای بود مقدمه بایستی 1000 تا 1500 کلمه باشد. دقت کنید این بخش باید بازت از بخش نتیجه گیری شما باشد.

روش شناسی- می خواهید چه کاری انجام دهید و چطور باید برای آن برنامه ریزی کنید. نگارش یک رساله  ی شبیه یک تحقیق کیفی است و موارد کمیتی (مانند بررسی احتمالات پرونده) وجود دارد اما احتمالا رساله های پایان نامه حقوق از مجلات پژوهشی/ کتاب ها اقتباس شده اند.

مرور ادبی- مرور تئوری مرتبط و انتشار اطلاعات روی موضوع است. حقیقتا بستگی به موضوع دارد و اینکه چطور می توانید در صورت نیاز به قضاوت در این باره بپردازید.

دلیل و مدرک- آنچه شما کشف کرده اید و آنچه از آن نتیجه گیری می کنید. این بخش توصیفی نیست اما باید تجزیه و تحلیل یافته ها را با حرکت به درون جزئیات و را ار بصری در توسعه پایان نامه حقوق در نظر بگیرید.  

نتیجه گیری- مشابه بخش دلیل است

پیشنهادات- در نگارش رساله  ی باید تجزیه و تحلیل ذهنی را نشان دهید. دقت کنید پیشنهادات بایستی حاوی نکات تیز و برنده و دقیق باشند.      

دانشجویان و فارغ حصیلان رشته حقوق با انتخاب ما به عنوان بهترین در نگارش انواع رساله های ی و پایان نامه  های حقوق، یک پژوهش ایده آل و با کیفیت به اساتید خود ارائه دهید.  

انجام پایان نامه حقوق

سفارش پایان نامه حقوق

برچسب ها : ساختار نگارش رساله ی برای پایان نامه حقوق - نامه ,نگارش ,دهید ,حقوق ,گیری ,برای پایان ,پایان نامه ,برای پایان نامه ,نگارش رساله ,نامه حقوق ,باید تجزیه ,نگارش رساله ی ,ساختار نگارش رساله
ساختار نگارش رساله ی برای پایان نامه حقوق نامه ,نگارش ,دهید ,حقوق ,گیری ,برای پایان ,پایان نامه ,برای پایان نامه ,نگارش رساله ,نامه حقوق ,باید تجزیه ,نگارش رساله ی ,ساختار نگارش رساله
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
تنظیم سوال پژوهشی در نگارش پایان نامه

تنظیم سوال پژوهشی در نگارش پایان نامه

در نگارش پروپوزال برای پایان نامه بارها به تعریف و انتخاب عنوان مناسب اشاره کرده ایم اما تفاوت بسیار زیادی میان عنوان و سوال وجود دارد. ممکن است عنوان مناسبی پیدا کرده باشید اما باید سوالی نیز پیدا کنید «برای مثال هدف شما از یادگیری عنوان چیست؟» سوالات تحقیقی نیاز به شکل دهی و نگارش پیش نویس دارند. برای فهم بیشتر بهتر است درباره سوال پژوهشی و اینکه چطور آن را بنویسیم صحبت کنیم.

 

 

یک سوال پژوهشی خوب در نگارش پایان نامه چیست؟

مهم است تفکر خود را درباره پروپوزال با سوال ساده ای از عنوان اصلی شروع کنیم. از مثال بالا استفاده می کنیم « هدف شما از یادگیری عنوان چیست؟» این سوال همراه با پژوهشتان شکل می گیرد و ساختاری از جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل موارد پژوهشی را ایجاد می کند. ممکن است سوال پژوهشی در رابطه با تئوری ها و مفاهیم بخصوص باشد یا هدف برخی از این سوالات گشودن راهی به تئوری های احتمالی جدید باشد. برای شما که فارغ حصیل شده اید و قصد نوشتن پروپوزالبرای پایان نامه خود را دارید نیاز به سوال پژوهشی در رابطه با موضوع پایان نامه خود دارید.خلق یک سوال پژوهشی خوب یکی از تکالیف شما در مورد نگارش پایان نامه است. سوال پژوهشی مطرح شده در پروپوزال یک پایان نامه با کار و تحقیق خلق شده و به راحتی یافت نمی شود. در خلق یک سوال پژوهشی خوب ابتدا با موضوعاتی که به آنها علاقمندید شروع کنید و اگر توانایی کار روی موضوع مورد نظر و مطلوب خود را دارید، کار پژوهشی خود را شروع کنید.

موارد مهم در خلق سوال پژوهشی در نگارش پایان نامه

سوال پژوهشی پایان نامه شما بایستی مرتبط باشد، برحسب پژوهش و توانایی های آکادمیکی شما قابل مدیریت باشد، دارای ابعاد اساسی و اصلی باشد، مواردی برای ارزی را در خود داشته باشد، مشخص و ساده و جالب توجه باشد.مطمئن باشید با مطالعه این متن به راحتی می دانید برای خلق یک سوال پژوهشی خوب در نگارشپروپوزال برای پایان نامه خود چه کنید.    

انجام پایان نامه

سفاش پایان نامه

برچسب ها : تنظیم سوال پژوهشی در نگارش پایان نامه - سوال ,سوال پژوهشی ,پژوهشی ,باشد، ,کنیم ,نامه خود ,سوال پژوهشی ,شروع کنید ,پایان نامه ,در نگارش پایان ,عنوان چیست؟» ,یادگیری عنوان چیست؟»
تنظیم سوال پژوهشی در نگارش پایان نامه سوال ,سوال پژوهشی ,پژوهشی ,باشد، ,کنیم ,نامه خود ,سوال پژوهشی ,شروع کنید ,پایان نامه ,در نگارش پایان ,عنوان چیست؟» ,یادگیری عنوان چیست؟»
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
چگونگی نگارش مشروح پروپوزال در یک پایان نامه

چگونگی نگارش مشروح پروپوزال در یک پایان نامه 

شرح قوی و مستحکم در نگارش پروپوزال باعث جهتگیری درست پایان نامه شما می شود و آن را به موارد نگارشی محدود می کند. شیوه تفهیم خواننده از آنچه می خواهید درباره اش بحث کنید، استفاده از شرح پروپوزال است. همه پاراگراف های پروپوزال باید توصیفی یا دفاعی باشند یا در به بحث و گفتگو بپردازند. شرح قوی درنگارش پایان نامه نیازمند اثبات است، چرا که حقیقی و محض نمی باشد، شما بایستی مشروح پایان نامه خود را با موارد قابل اثبات بیان کنید طوریکه برای خوانندگان جالب باشند و برای خواندن ادامه مطلب در آنها انگیزه ایجاد کند. سعی کنید در نگارش بدنه پروپوزال خود یک یا دو پاراگراف درباره هر ایده قابل دفاع بنویسید.

 

 

 

شروح پروپوزال در نگارش پایان نامه کجا قرار می گیرد؟

بهترین جایی که می توان شرح پروپوزال خود را بنویسید در انتهای مقدمه تان است از اینرو می توانید از یک شرح قوی و قابل استناد برای بدنه پایان نامه خود استفاده کنید. در واقع این کار به پروپوزال نویس کمک می کند به جای شیرجه رفتن و پ وسط عنوان پروپوزال، شرح کاملی از آن را بیان کند. چنانچه به اشتباه مشروحی از پروپوزال را در ابتدا بیاورید، خواننده گیج شده و باید تا پایان مقدمه را بخواند تا مفهوم اصلی پایان نامه شما را درک کند. اگر هنوز کاملا با موضوع آشنا نشده باشید نوشتن مشروح پروپوزال برایتان مشکل می شود.اگر از ابتدا با نگارش پروپوزال و در نهایت نوشتن پایان نامه خود مشکل دارید، برای نگارش مشروح پروپوزال بهتر است روی یک برگه هر آنچه درباره موضوع پایان نامه به یادتان می رسد را بنویسید و به راحتی با استفاده از موارد ذکر شده در بالا نگارش پایان نامه خود را به آغاز کنید.

سفارش پایان نامه

انجام پایان نامه

 

 

  

برچسب ها : چگونگی نگارش مشروح پروپوزال در یک پایان نامه - نگارش ,نامه خود ,پروپوزال ,بنویسید ,قابل ,موارد ,مشروح پروپوزال ,نگارش مشروح ,چگونگی نگارش ,نگارش مشروح پروپوزال
چگونگی نگارش مشروح پروپوزال در یک پایان نامه نگارش ,نامه خود ,پروپوزال ,بنویسید ,قابل ,موارد ,مشروح پروپوزال ,نگارش مشروح ,چگونگی نگارش ,نگارش مشروح پروپوزال
عنوان وبلاگ : ادیت ا پرتس
منبع :
آخرین به روز شده ها
اطلاعات اتفاقی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.864 seconds
RSS