پایان نامه ای زراعت

در پایان نامه ای زراعت مطالعه عوامل ایجاد تنش های زیستی و غیر زیستی همواره مورد توجه بسیاری از پژوهشگران این رشته بوده است. در پایان نامه ااین مطالعات بر روی گیاهان مختلفی صورت می گیرد. گونه های خانواده لگوم بعد از گندم و جو بیشترین مطالعات را در این خصوص به خود اختصاص داده اند. یکی از انواع گونه های مورد مطالعه در پایان نامه ا گیاه نخود است. در این نوع پایان نامه ذکر شده است که گیاه نخود سومین لگوم مهم جهان بعد از لوبیا و نخود فرنگی است که در سطح وسیع کشت می شود. تنش های زیستی و غیر زیستی متعددی باعث کاهش عملکرد این محصول می شوند که در میان آنها، بیماری بلایت آسکوکیتایی نخود مهم ترین عامل محدود کننده تولید نخود در بیشتر مناطق دنیا است. تولید، توسعه و کاربرد ارقام مقاوم در پایان نامه ا به عنوان مؤثرترین و اقتصادی ترین راهبرد مدیریت بیماری بلایت آسکوکیتایی گزارش شده است. در انجام پایان نامه ا بررسی و مطالعه بر روی تنوع بیماریزایی پیش نیاز اصلی تحقیقات است  که بررسی این تنوع توسط محققان اصلاح نباتات از طریق غربالگری ژنوتیپ های مقاوم صورت می گیرد. در نتایج این نوع پایان نامه ذکر شده که غربالگری ژنوتیپ های نخود یکی از بهترین راه های انتخاب و توسعه ارقام مقاوم است. روش انجام تحقیقات در پایان نامه ا به صورت عملی و در مزرعه یا گلخانه صورت می گیرد. در برخی از این نوع پایان نامه نتایج حاکی از این است که جمعیت قارچ didymella rabiei عامل بلایت آسکوکیتا از نظر بیماریزایی متفاوت است. در نتایج بدست آمده در این تحقیقات می خوانیم که جمعیت این قارچ از چند گروه بیماریزا تشکیل شده است که ممکن است نوع آن در هر منطقه متفاوت باشد. به طور معمول در این نوع پایان نامه جدایه هی بیماری زایی که در هر منطقه شناسایی میشوند از لحاط خصوصیات بیماریزایی باجدایه های سایر مناطق مقایسه و مورد بررسی قرار می گیرند.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.11.27

سفارش پروپوزال و پایان نامه  ای ی کشاورزی

مقاله isi