پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی نفت

در پایان نامه ارشد  ی نفت می خوانیم که نیازهای روزمره بشر به منابع هیدروکربوری روز به روز در حال افزایش است. در این نوع پایان نامه ذکر شده است که جهت تأمین انرژی از یک طرف و کاهش ذخایر قابل تولید از طرف دیگر، تلاش به منظوراستفاده از روشهای ازدیاد برداشت با هدف افزایش منابع قابل تولید امری اجتناب ناپذیر است. در پایان نامه ارشد  ی نفت می خوانیم که پژوهش در زمینه روشهای ازدیاد برداشت و همچنین نوع و نحوه تزریق سیال مناسب منظور تولید بیشتر از مخازن نفتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یکی از روش های نون ازدیاد برداشت که در این نوع پایان نامه به آن اشاره می شود  تزریق آب با شوری کم است که مبنای آن بهینه سازی و کنترل غلظت یونها و تعیین میزان بهینه ی کاهش شوری آب تزریقی جهت افزایش میزان بازی نفت می باشد. یکی از مزایای استفاده از آب رقیق نسبت به آب شور به عنوان یک سیال ازدیاد برداشت که در این نوع پایان نامه به آن اشاره شده است این است که در این روش میتوان به ضریب بازی بیشتر ، نسبت برش آب کمتر ، میان شکنی دیرتر، قابلیت ا ستفاده در مخازن کربنات ، تغییر ترشوندگی سنگ مخزن از نفت دوست به سمت آب دوست و کاهش میزان اشباع نفت باقیمانده اشاره کرد. در این نوع پایان نامه به طور معمول، ح های مختلف تزریق آب رقیق و آب شور شبیه سازی و با هم مقایسه می شوند این شبیه سازی با استفاده از شبیه ساز eclipse 100 می تواند صورت گیرد یکی دیگر از موارد مورد تحقیق در این نوع پایان نامه بررسی میزان تأثیر شوری آب تزریقی می باشد. در نتایج حاصل از شبیه سازی در این نوع پایان نامه می خوانیم که تزریق آب رقیق، ضریب بازی بیشتری نسبت به آب شور دارد و در میان پارامترهای بررسی شده، میزان شوری آب بیشترین تأثیر را دارد.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.11.26

سفارش پروپوزال و پایان نامه ارشد  ی نفت

مقاله isi