پایان نامه ارشد پرستاری

در پایان نامه ارشد پرستاری اغلب بیماری هایی که سلامت ن باردار را ممکن است تهدید کند به عنوان یکی از موضوعات مورد تحقیق انتخاب می شود. در این نوع پایان نامه هدف از بررسی کاهش میزان مرگ و میر در ن باردار و نوزادان می باشد. یکی از بیماری های مورد بررسی در این نوع پایان نامه اکلامپسی و پره اکلامپسی است. در این نوع پایان نامه می خوانیم که این بیماری از عوارض عمده بارداری و یکی از علل اصلی مرگ و میر ن باردار می باشد. لذا پایان نامه ارشد پرستاری با هدف بررسی ارتباط سطح آگاهی در ن باردار با عوارض شایع در فشارخون بارداری صورت می گیرد. به طور معمول در این نوع پایان نامه یک یا تعدادی از بیمارستان ها را به عنوان جامعه آماری در نظر می گیرد. به طور معمول در این نوع پایان نامه ابتدا تعدادی از ن باردار با تشخیص پره اکلامپسی یا با فشار خون بالا و در خطر پره اکلامپسی انتخاب می شوند. سپس جهت جمع آوری دیتا در این نوع پایان نامه اطلاعات از طریق پرسشنامه در طی دو مرحله قبل و بعد از آموزش و آگاهی، جمع آوری م شود. جهت بررسی  و تحلیل دیتاها از دو نرم افزار spss و past استفاده می شود. به طور معمول در نتایج این نوع پایان نامه می بینیم که ارتباط معنی داری بین عوارض پره اکلامپسی با افزایش سطح آگاهی افراد وجود دارد این به این معنا است که با افزایش میزان آگاهی نسبت به مراقبت های تغذیه ای در دوران بارداری می توان تا حد زیادی از عوارض شایع فشارخون از جمله تهوع، ورم پا و تاری دید جلوگیری کرد . در نتایج حاصل از تحقیقات در پایان نامه ارشد پرستاری می خوانیم که با افزایش اطلاعات مادران باردار در این دوره خاص از زندگی می توان به سلامت خود مادر و تولد نوزادی سالم کمک کرد. در ارایه پیشنهادات در این نوع پایان نامه می توان گفت که اگاهی مادران باردار می تواند از طریق رسانه یا بطور تخصصی تر با دوره های آموزشی در بیمارستان ها و درمانگاه های بارداری انجام شود.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.11.26

سفارش پروپوزال و پایان نامه ارشد پرستاری

مقاله isi

spss نرم افزار