پایان نامه ارشد مدیریت بحران با محوریت بررسی خش الی

پدیده خش الی به عنوان یک بلای طبیعی همواره موضوع تحقیق پایان نامه ارشد مدیریت بحران بوده است. این پدیده باعث خسارت های اقتصادی وسیعی می شود به در این نوع پایان نامه ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار می گیرد. بطور کلی در بسیاری از این نوع پایان نامه ذکر شده است که از دیدگاه اقلیمی، خش الی نوعی انحراف از شرایط متوسط را بیان می کند. اما آنچه  در نتایج پایان نامه مدیریت بحران مسلم است این است که واقعه خش الی در هر منطقه ای حتی مناطق مرطوب ممکن است اتفاق بیافتند. در اغلب این مطالعات می خوانیم که درک خش الی و مدل سازی اجزای آن توجه کارشناسان محیط زیست، هیدرولوژیستها، هواشناسان و دانشمندان کشاورزی را به خود جلب کرده است. در مطالعات حاصل از پایان نامه مدیریت بحران می خوانیم که عموماً خش الی در هر منطقه ای تحت تأثیر عوامل متعددی است که طبق مطالعات صورت گرفته یکی از مهمترین نمادهای وقوع خش الی کاهش میزان بارندگی است. آنچه در نتایج این نوع پایان نامهواضح است این است که خش الی از اهمیت زیادی در برنامه ریزی و مدیریت بحران برخوردار می باشد. با توجه به شرایط اخیر در حوضه آبریز دریاچه و روند خشکی بی سابقه دریاچه ارومیه، داشتن یک تحلیل کلی از شاخص های مختلف خش الی در حال حاضر یک ضرورت انکارناپذیر به حساب می آید. بدین منظور در این تنوع پایان نامه با جمع آوری داده های تعدادی از ایستگاه های باران سنجی در غرب حوضه ابریز دریاچه ارومیه، محققان و پژوهشگران مدیریت بحران اقدام به ارزی خش الی با استفاده از شاخص های مختلف خش الی کرده اند. از جمله مهمترین شاخص های مورد بررسی در این نوع پایان نامه ها می توان به شاخص spi، شاخص rai و شاخص د ها اشاره کرد. در این نوع پایان نامه ها از جمله مسائل مهمی که مورد بررسی قرار می گیرد به طور معمول مواردی همچون متوط شدت، طول دوره خش الی و فاصله زمانی وقوع دوره های خش الی می باشد. نتایج پایان نامه ارشد مدیریت بحران نشان دهنده وقوع خش الی هایی با شدت متوسط در دهه های گذشته می باشد.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.11.26

سفارش پروپوزال و پایان نامه ارشد مدیریت

مقاله isi