پایان نامه ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار

یکی از موضوعات مورد بحث در پایان نامه ارشد کامپیوتر کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم  می باشد. مبحث شبکه های حسگر بی سیم در پایان نامه ارشدکامپیوتر یکی از موضوعات جدید در زمینه ی شبکه و فناوری اطلاعات می باشد. در شبکه های حسگر بی سیم کیفیت نسبت به شبکه های سنتی بسیار متفاوت است. شبکه حسگر بیسیم نوع خاصی از شبکه های موردی است. در این نوع پایان نامه ها تفاوت کیفیت در شبکه های حسگر به حدی است که به طور کامل نمی توان کیفیت سرویس در این شبکه ها را تشریح نمود. در این نوع پایان نامه می خوانیم که کیفیت سرویس شبکه های حسگر بی سیم عموما به کیفیت مشاهده شده توسط کاربر ارجاع می گردد اما این در حالی است که در پایان نامه ارشد کامپیوتر ذکر شده است در انجمن های شبکه ای کیفیت سرویس به عنوان کیفیتی که شبکه به کاربران و برنامه های کاربردی می دهد مورد ارزی قرار می گیرد. در پایان نامه ارشد کامپیوتریکی ازمهمترین مزایای شبکه های حسگر بی سیم را جمع آوری اطلاعات در مناطقی که کاربر نمی تواند حضورداشته باشد ذکر کرده اند. در یک شبکه حسگر, حسگرها به صورت جداگانه مقادیر محلی را نمونه برداری و اندازه گیری می کنند در این نوع پایان نامه گفته شده که این اطلاعات درصورت وم برای حسگرهای دیگر و در نهایت برای مشاهده گر اصلی ارسال می نمایند. در توضیح عملکرد شبکه حسگر ذکر شده است که باید گزارش پدیده هایی راکه اتفاق می افتد به سیستم مشاهده گری بدهد که این شبکه ها مستقل و خودگردان بوده وبدون دخ انسان کار می کنند. در پایان نامه ارشد کامپیوتر ذکر شده که در شبکه های حسگر بیسیم معمولا تمامی گره ها می باشند و عملاً با همکاری یکدیگر، هدف کلی شبکه را برآورده می سازند. در این نوع پایان نامه هدف اصلی از طراحی شبکه های حسگر بیسیم نظارت و کنترل شرایط و تغییرات جوی، فیزیکی و یا شیمیائی در محیطی با محدوده معین، ذکر شده است.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار2016.11.24

سفارش پروپوزال و پایان نامه ارشد کامپیوتر

مقاله isi