پاسخ:

چنین فردی لازم است، ابتدا از طریق دست اندرکاران مساجد و زاده هایی که به آنجا رفته بود، در پی تشخیص آن باشد که چیزی که همراهش برده، مربوط به کدامشان است، اما اگر به نتیجه ای نرسید، چند نظر از سوی فقها مطرح شده است:

برخی[1] معتقدند، در این صورت می تواند آن چیز را به هر کدام از آن اماکن باز گرداند و بعضی[2] تعیین آن را به قرعه س اند. همچنین این نظر نیز مطرح شده[3] که فرد در این زمینه باید با متولیان تمام آن اماکن مصالحه کند و در نهایت بعضی[4] نیز گفته اند، اگر مکانهایی که به آنجا رفت و آمد داشته، محدود است، احتیاط در آن است که معادل آن را به تمام آن مکانها بپردازد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[5]

حضرت آیت الله العظمی (مد ظله العالی):

با قرعه تعیین شود.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

چنانچه با جستجو و سؤال از هیئت امنای مساجد و زاده ها نتواند مورد را پیدا کند مختار است به هر مسجد یا زاده ای که احتمال بیشتر می دهد از آن برداشته شود تحویل دهد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم (مد ظله العالی):

در صورتی که موارد محدودی است احتیاط آن است که معادل آن را به تمام آن مکانها بدهند.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

باید با متولیان این مکان ها مصالحه کند و اگر مقدور نیست یا مفاسدی به دنبال دارد با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط عمل کند.


[1] - آیت الله صافی گلپایگانی.

[2] - آیت الله .

[3] - آیت الله هادوی.

[4] - آیت الله مکارم .

[5] - استفتا از دفاتر آیات عظام (مد ظلهم العالی) توسط سایت کوئست: http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa45941 ، کد سایت fa45941 کد بایگانی 56506 نمایه برداشتن شیءای از چند مسجد یا زاده