پاسخ:

بیهوش شدن مرجع تقلید موجب نمی شود تقلید از وی صحیح نباشد.

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

حضرت آیت الله العظمی (مد ظله العالی):

مجرد آنچه در سؤال آمده خللی در مسأله تقلید ایجاد نمی کند.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):

ظاهراً حکم تقلید در زمان میت بودن آن را دارد.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

تقلید از مرجع تقلیدی که برای درمان بیهوش شده است، در زمان بیهوشی و بعد از آن صحیح است.


[1] - استفتا از دفاتر آیات عظام (مد ظلهم العالی) توسط سایت کوئست: http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa84877 ، کد سایت fa84877 کد بایگانی 102591 نمایه بیهوش شدن مرجع تقلید