شیوه نامه فراخوان استانی روش تدریس متن کتاب عربی نهم:

از شرکت کنندگان تقاضا می شود موارد ذیل را مد نظر قرار دهند:

1- انتخاب یکی از دروس 4 یا 9 پایه نهم به دلخواه

2- ارائه مراحل روش تدریس انتخ ... به صورت فهرست وار

3- شرح کامل روش تدریس متن به صورت طرح درس مکتوب و در صورت ... وم مصور

4- ارسال فایل wordو پرینت آثار برگزیده هر ناحیه یا منطقه به استان حداکثر تا تاریخ 20/10/95