ازدواجت مبارک.

شاید اگه چهارسال پیش بهت میگفتم چهارسال دیگه منی در کار نیست و تو ازدواج کردی مس ... م

میکردی و عصبانی میشدی.

اما الان دوساله که نه تو هستی نه من. و حالا هم ازدواج کردی.

من خوشحالم. با الف خوشحالم. تک تک لحظه هایی که کنارم است خوشحالم.

اما احساس خوبی ندارم.نمیدانم دقیقا چه احساسی باید داشته باشم.

شاید وقتی غریبه ای ازدواج میکند...