چند تا عبارت و جمله و اصطلاح
.
the pleasure is all mine
باعث افتخار و خوشحالی بنده است
.
he drove us in to it
اون مارو تو این دردسر انداخت
.
how the hell are you?
چطور مطوری؟(گویش خیابانی).ا
.
not a peep out of you !:
نفست در نیاد
.
huff and puff :
هارت و پورت ...
.
to the last gasp / breath :
تا آ ... ین نفس
.
follow / carry out to the letter :
نعل به نعل اجرا ...
.
look fondly at sb :
با نظر ... یداری به ... ی نگاه ...
.
it is uppermost in my mind. :
مد نظرم هست
.
life is not always a bed of roses / a bowl of cherries. :
زند ... همیشه بر وفق مراد نیست
.
nature calls (or call of nature)
باید برم دستشویی
.
everything is coming up roses ” or “everything in the garden is rosy”
همه چی مرتب و رضایت بخشه
.
let sleeping dogs lie
گذشته ها گدشته، دوباره قضیه رو پیش نکش
.
look before your leap
گز نکرده ... نکن (قبل از عمل فکر کن
.
you should have fought him back!
باید جوابشو می دادی
.
i’d like to stand up for what i believe
دوست دارم سر حرفم بایستم و ار اعتقاداتم دفاع کنم
.
you left me no choice
دیگه راهی واسم باقی نذاشتی
.
stick to the subject
از موضوع خارج نشیم
.
take a hike
برو پی کارت
.
i just happened to be there
بر حسب اتفاق منم اونجا بودم
.
lets not bull ... each other.
بیا شرو ور تحویل هم ندیم
.
you have a way with him.
رگ خوابش را بدست آوردی
.
it’s for grown ups
این مال بزرگترهاست
.
to get some attention
جلب توجه ...
.
you should be proud of that
احسنت/بارک الله/ تو باید به عملت افتخار کنی
.
sorry, i have a lot on my mind.
خیلی افکارم مغشوش است
.