او فکر میکرد چون شرایط سختی دارد اجازه هر برخوردی را با دیگران دارد، او فکر میکرد چون مورد ظلم واقع شده است حق دارد به دیگران ظلم کند :)
او گاه عمیقا دلم را به درد می آورْد...