رزق کلمه ای است بسیار فراتر از آنچه مردم می دانند.

زمانی که خواب هستی و ناگهان، به تنهایی و بدون زنگ زدن ساعت بیدار می شوی؛ این بیداری؛ رزق است، چون بعضی ها بیدار نمی شوند.

زمانی که با مشکلی رو به رو می شوی خداوند صبری به تو می دهد که چشمانت را از آن بپوشی، این صبر، رزق است.

زمانی که در خانه لیوانی آب؛ به دست پدر یا مادرت می دهی این فرصت نیکی ، رزق است.

گاهی اتفاق می افتد که در حواست با گفته هایت نباشد؛ ناگهان به خود می آیی و ت را با خشوع می خوانی این تلنگر، رزق است.

یکباره یاد ی میفتی که مدتهاست از او بی خبری و دلتنگش می شوی و جویای حالش، این یادآوری؛ رزق است.

رزق واقعی رزق خوبی هاست

نه ماشین نه درآمد، اینها رزق مال است که خداوند به همه ی بندگانش می دهد، اما رزق خوبی ها را فقط به دوستدارانش می دهد.

و در آ همین که عزیزانتان هنوز در کنارتان هستند و نفسشان گرم است و سلامت؛ این بزرگترین رزق خداوند است.

زندگیتون پر از رزق