زمان استجابت دعا

اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:

یفتحُ ابوابُ السماءِ بالرَّحمةِ فی اَربعِ مواضِعَ عندَ نزولِ المطرِ و عندَ نَظَرِ الولدِ فی وجهِ الوالدینِ وعندَ فَتْحِ بابِ الکعبةِ و عندَ النکاحِ؛

درهای آسمان رحمت الهی در چهار مورد گشوده می شود:

هنگام آمدن باران

آنگاه که فرزند به صورت پدر و مادر خود نگاه کند

هنگام بازگشایی درب خانه خدا

هنگام ازدواج

بحار الأنوار, ج ۱۰۰، ص ۲۲۱