http://uupload.ir/files/ivfb_%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86.jpg

باورتون میشه اینا پاهای دخترای کشورمونن؟

+ زیر اون پاهای پینه بسته ت

یک دهم ثروت کل جهان خو ده

خواهر زیبای من،

و این حق تو نیست...