دشمن به دنبال ایجاد اختلاف مذهبی در حماسه اربعین است

مسئول مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه:

بعضی عوامل استکبار به دنبال این هستند در اربعین جنگ فرقه ای، مذهبی، اغت و ایجاد آشوب و فتنه راه بیندازند تا اجازه ندهند این تمدن بزرگ جهان شود.

امروز در شرایطی قرار داریم که دنیا نیاز به اربعین دارد اربعین از نگاه بشر، تمدنی است که با ویژگی های خاص توانسته مذاهب و ادیان مختلف را درکنار هم جمع کند و مردم دنیا دنبال این تمدن می گردند که در ایجاد و محقق شده است.

اربعین مکتب تمدنی است که توانسته در افق فرا مذهبی و فرا ادیانی یک اتفاق بزرگ چند ده میلیونی را رقم بزند و چون این اربعین اتفاق بزرگ است که در مکتب مهدویت ایجاد شده به همین دلیل تمام سعی دنیای استکبار این است جلوی رسانه ای شدن این تمدن بزرگ را بگیرند.

http://hawzahnews.com/detail/news/464860