آقای-من

دارد تمام میشود آقا عزای تو!

کم گریه کرده ایم محرم برای تو!

شبهای آ است، گدا را حلال کن!

این هم بسات نوکر بی دست وپای تو!

دارد چه زود سفره ی تو جمع میشود!

هستم هنوز سائل آب و غذای تو!

مارا ببخش گریه ی سیری نکرده ایم!

چشمان خشک ما خجل از این عزای توست!

حسین-جان

کی دست خالی از در این خانه می رود؟

دست پر است تا به قیامت گدای تو!