افزایش کیفیت خدمات رسانی در پایانه مسافربری

محسن شریعتی، مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد در نشست «فضیلت شنیدن»:

بزرگ ترین مشکل ما چند مدیریتی در اداره حمل و نقل برون شهری است و نمی توانیم خود را با فرودگاه ها و خطوط هوایی ای که فقط زیرمجموعه سازمان هواپیمایی هستند قیاس کنیم.

در این دوره اقدامات خوبی انجام شده است از جمله اینکه در حال تسویه بدهی یک ونیم میلیاردتومانی به تأمین اجتماعی مربوط به سال های ٨٢ تا ٩٢ هستیم. امیدواریم پس از آن بدهی های بعد از سال ٩٢ را نیز بپردازیم.

در مقایسه با سال گذشته با کاهش دودرصدی مسافر مواجهیم .

در همین شرایط، کیفیت خدمات رسانی در پایانه مسافربری و همچنین ناوگان حمل و نقلی افزایش یافته است.

shahraranews