روز اول ماه صفر، ورود اهل بیت حضرت سیدال (ع) به شهر شام

از سجاد(ع) سؤال د؛ در این سفر به شما کجا از همه سخت تر گذشت؟

فرمودند: الشام الشام الشام

https://article.tebyan.net/149504