امشب که رسیدم گفت تو راه تا اینجا به چی فکر میکردی؟ اول بغض صدام گرفت بعد گفتم تمام طول مسیر داشتم ذهنم رو متمرکز کنم یه موضوعی رو ازتون پنهان کنم. گفت میخوای بگی؟

کاش میشد بهت دروغ بگم.