انتقال اسناد تجارتی از حیث آثار انتقال به دو قسم انتقال براتی و انتقال غیر براتی یا مدنی یا عادی یا ساده تقسیم می شود انتقال براتی از طریق ظهرنویسی در صورتی امکان پذیر است که انتقال سند به صورت صریح یا ضمنی منع نشده باشد در منع انتقال بطور صریح صادر کننده در متن سند به صراحت غیرقابل انتقال بودن ان را قید می کند در منع ضمنی ممنوعیت انتقال به صورت غیر صریح به عنوان مثال از طریق خط زدن عبارت به حواله کرد روی برگه چاپی سند تجارتی اعلام میشود اگر با وجود منع انتقال ؛دارنده سند را با ظهر نویسی به غیر انتقال دهد انتقال باطل نیست مالکیت سند به انتقال گیرنده منتقل میشود ولی انتقال گیرنده از برخی حقوقی که در انتقال براتی از ان برخوردار است محروم میشود یکی از این محرومیت ها ان است که انتقال گیرنده تحت حمایت اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده غیر مستقیم با حسن نیت قرار نمی گیرد

قبول وک در کلیه دعاوی توسط پایه یک دادگستری 09127045177