یکی از روش‎های به خاطر سپاری لغات جدید یادگیری گروه لغات مرتبط با یک موضوع است. یک روش دیگر برای فراگیری لغات این است که لغات پر کاربرد مرتبط با یک موضوع را در کنار هم بیاموزیم. در این سری تمرینات سعی خواهیم کرد لیستهای گروهی از لغات مرتبط با برخی موضوع‎های عمومی را ارائه کرده و برای هر مورد یک مثال کاربردی ارائه کنیم. اولین موضوع انتخ برای این منظور کلمهeducation است.

vocational: (synonym) business, professional, job-related, career, employment, work

nowadays, students are interested in vocational education more than academic education.

dissertation: (synonym) treatise, thesis, essay

mary has chosen a topic on the history of poems for her dissertation.

tertiary education: (synonym) higher education, university education

the number of high school students, who wants to start a form of tertiary education, is gradually decreasing.