امتحانات میان ترم اسدی به شرح ذیل می باشد 

انگیزش وهیجان فصل 1و5 مورخ 5/8/97 ساعت 12:30 

راهنمایی شغلی وتحصیلی فصل 3و4و5 تاریخ 12/8/97  

ک ن با نیازهای خاص فصل 1و2و3 مورخ 12/8/97 

روانشناسی شناختی فصل 1و2و3 مورخ 12/8/97