لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا ، و جملة اشتغاله فیما أمره تعالى به و نهاه عنه

یعنی بندۀ واقعی هرگز برای نفس خودش تدبیر نمیکند بلکه همۀ فکر و ذکرش به این است که در هر لحظه خداوند از او چه میخواهد تا آنکار را انجام دهد

(قسمتی از حدیث عنوان بصری منصوب به ... صادق ع)

------------------------------------------

شعر زیر را در سال ٧٤ سرودم. در شیراز و در یک حال و هوای خوب

وقتی که به شدت متاثر از حدیث بالا بودم

و

ایکاش هنوز هم به آن پایبند بودم

----------------------------------------------

-----------

---

توکل چیست؟ از خود وارهیدن

به گوش جان، کلام او شنیدن

پگا تا شب به ... و حال و مستی

در آغوشش شبانگاه آرمیدن

به حَبلش پنجه اندازان چو پیچک

ز هر چه غیر او خود را ب ...

توکل ظاهر و باطن همین است:

به چشم دل همیشه یار دیدن

-----------------------------------

خوشا آزاد بودن از تعلق

خوشا از بند دنیا وارهیدن

چرا در حسرت مال و منالی؟

چرا برخود چنین زجری ... یدن؟

بکوش اما نه با رنج و تعصب

برو اما نه با حالِ دویدن

موثر نیست در عالم جز الله

چرا در گوش هر نا ... دمیدن؟

تو تنها بندۀ تنها ترین باش

که تنها اوست مقصودِ رسیدن

افشین ایوانی 1374 شیراز