با سلام به پیوست مقالات مورد نظر جهت ارائه گزارش مقاله در قالب کار کلاسی به پیوست تقدیم می شود.

1- مقاله اثر حقوقی خواستگاری و ضمانت اجرای آن دریافت دریافت