روز چهارشنبه مورخ بیست وشش مهرنودوشش بچه های مهدکودک گلهای بهشت از کتابخانه فدک بازدید نموده اند و اقدام به انجام برنامه های فرهنگی و آموزشی ذیل شدند:
دریافت برگه عضویت در کتابخانه
جمع خوانی و روخوانی فردی انواع کتابهای ک نه
نقاشی
و اجرای سرودهای مناسبتی (محرم)
همچنین مسئول کتابخانه فدک توضیحاتی راجب عضویت و امانت بردن کتاب،امانت کتابهای مختلف در رده های سنی ک ن وفرق کتاب با نشریات(باید در کتابخانه مطالعه شود) را به ک ن آموزش و ارائه نمود.