ب ... خدمت سرگروه های محترم و دبیران گرامی فلسفه و منطق استان چهارمحال وبختیاری

گروه آموزشی فلسفه و منطق استان در نظر دارد مسابقه طرح درس نویسی برگزار نماید. لذا خواهشمند است دبیران محترم فلسفه و منطق استان، یک نمونه طرح درس منطق دهم را تا تاریخ 1395/09/30 به ایمیل گروه استان ارسال نمایند.