• موفقیت دبیران در جشنواره تدریس برتر
  • ب رتبه در طرح جابر ابن حیان وبرگزیده شدن طرح های دانش آموزان
  • موفقیت دبیران در جشنواره علمی عملکردی معلمان