امیدوارم فردا صبح نشه

خانوم معلم یک روزه ی بیچاره مدرسه نره

بچه ها نگن قدش چقد بلنده

غصه ش ن ... ره

فردا پروازه

ولی من که نیستم

آسمون بی آسمون

حرم بی حرم

کاش فردا نیاد

یا الان دیروز بود

نمیدونم یهو چیشد

من دارم چیکار میکنم

تموم شد

بابا چقد خوشحاله

بسه بابا تمومش کن

بدم میاد از خوشحالی

حسودیم میشه به خوشحالیت

ناراحتم که خوشحال نیستم

خانوم معلمی دیر اومدی به موقع نیومدی

چقد سخته یکی از بزرگترین آرزوهات برآورده بشه اما خیلی دیر و بدموقع ! درست وقتی که خودتم نیستی ! وقتی که شیرینیش از بین رفته . هر چی به موقعش خوبه

چه فایده

من که خوشحال نیستم

ولی بابا خیلی خوشحاله

کاش من نبودم یا بابا نبود

من خوابم میاد

فقط همین.