سوال....اخلاق داخل در دین است یا دین داخل در اخلاق؟
مذھب داخل اخلاق است یا اخلاق داخل مذھب؟

علیکم السلام
مراد از اخلاق اخلاق شرعی است یا اخلاق عرفی
یا اخلاق فطری

اگر اخلاق شرعی باشد ،اخلاق داخل دین است و جز ان است این شرع است که حد وحدود انرا شرع مشخص میکند

واگر اخلاق فطری است که در یک چهارچوبه کلی و دستورات ابت فطرت است این دین است که داخل فطرت است و قران انرا یکی گرفته ،فطره الله ...ذلک الدین القیم ،

سوال مذھب داخل اخلاق است یا برع

مذهب که قرائت خاصی از ت و جامعه است دخلی در این سوال اخلاقی ندارد

ولاحول ولاقوه الابالله