توصیه های تعمیراتی جهت لرزه ... رهای هیدرولیکی
دسته بندی عمران
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11
توصیه های تعمیراتی جهت لرزه ... رهای هیدرولیکی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

توصیه های تعمیراتی جهت لرزه ... رهای هیدرولیکی

لرزه ... رها، اجزاء مهمی برای ایمینی نیروگاه ها هستند. منظور از استفاده آنها، حفاظت خطوط لوله و تجهیزات نصب شده قابل ارتجا از انحرافات نامطلوب می باشد. لرزه ... ریها طراحی شده اند تا نیروگاه در شرایط فرمان بهره برداری گردد. با وجود این پوشش مکانیکی افزوده شده مستثنی از بعضی اجزاء نیست و بست ... به نوع وضعیت بهره برداری دارد.

چک و بررسی های مرتب:

پس از نصب، تمام لرزه ... رهای باید با چشم بررسی گردند، پس از آن، چک های مرتب مانند چک واحد ها با ید انجام پذیرد.

برای چک ... موارد زیر لازم است:

لیستی از تمام مکان هایی که باید چک گردد، همراه با نقاط نصب مشخص شده، برای موقعیت و مکان نصب، مقدار حرکت (کورس) پیش بینی شده بازدیدی از وضعیت محیطی حال و آینده، و بازدیدی از ثبت تعمیراتی که تا کنون انجام پذیرفته است.

اجزاء اصلی که باید چک و بررسی گردند عبارتند از:

1- مفاصل ارتباطی اصطکاکی

2- ... عمل و جرکت لرزه ... ر و مفاصل ارتباطی بر اساس حرکت خط لوله در اثر انبساط حرارتی

3- وضعیت پیستون مربوط به حرکت انبساطی و مقدار کافی کورس پیستون (کمترین 10 میلی متر)

4- تأثیر کلی از نقطه نظر وضعیت محیطی

5- وضعیت سطح سیال لرزه ... رهای هیدرولیکی

بررسی و اندازه ... ری دقیق باید انجام ب ... رد و در یک فرم ثبت گردد. پرسنل بازدید کننده باید توصیه ها و جزئیات را به قسمت مربوطه ارائه دهند. بعهده افراد مسئول انجام دقیق بررسی و اندازه ... ری بدون تاخیر و اطمینان از وجود اسناد مربوطه می باشد.

5-23

بررسی مخصوص (ویژه)

براساس وضعیت های بهره برداری، بررسی ویژه جدی از بررسی های منظم است. اگر نیروگاه در شرایط فرمان بهره برداری باشد، توصیه می کنیم بررسی های زیر را پس از 12 سال انجام دهید. برای تدارک بررسی ها موارد زیر لازم است.

لیستی از جائیکه باید چک گردد همراه با تعیین نقطه نصب، شامل نقاط جرکتی که انتظار دارید، یک بازدید از وضعیت محیطی حال و آینده و بازدیدی از کارهای تعمیراتی ثبت شده که تا کنون انجام پذیرفته است.

یک بازدید ویژه بایستی از تمام لرزه ... رها انجام ... رد، مثل بازدید های دوره ای (مرتب)

بعلاوه یک چک و بررسی روی یک واحد مطمئن (دو واحد از هر نوع) از لرزه ... ری هایی که نصب شده برای بدست آوردن خواص و عملکرد قطعات.

- اندازه ... ری از ژیاده نمودن دستگاه یک بررسی از کلیه سطوح لغزان (کشویی)

- بررسی بر روی وضعیت آببند ها

- بررسی بر روی وضعیت سیال هیدرولیک

پس از تعویض سیل ها (آببندها) و سیال هیدرولیک، دوباره آنها را مونتاژ کرده و عوامل مشخصه وضعیت دینامیکی را بررسی نمائید.