کد بهینه سازی با روش گلدن سکشن در نرم افزار متلب
کد بهینه سازی با روش گلدن سکشن در نرم افزار متلب
کد بهینه سازی با روش گلدن سکشن در نرم افزار متلب
کد بهینه سازی با روش گلدن سکشن در نرم افزار متلب برای اجرای برنامه ابتدا مقادیر دلخواه تابع، حدود و میزان خطا مورد نظر را با مقدار پیش فرض جایگزین نمایید. و سپس شبیه سازی را در نرم افزار متلب run نمایید. ... وجی های برنامه نقطه بهینه، مقدار تابع هدف در نقطه بهینه و تعداد تکرار ها است. ...

کد بهینه سازی با روش گلدن سکشن


روش golden section


کد متلب گلدن سکشن


بهینه سازی عددی در متلب


بهینه سازی محدب در متلب


بهینه سازی تک بعدی


گلدن سکشن