اعتیاد به معنای بروز شرایطی است که در آن افراد به صورت جسمی و روانی به یک نوع ماده خاص، به ویژه وابستگی پیدا می کنند. اما انواع غیرماده ای اعتیاد، مانند اعتیاد به اینترنت (internet addiction) به عنوان اعتیادهای رفتار محور طبقه بندی شده است.

ادامه مطلب