+ حس ها چیزهایی هستن که انسان ها دچار اونها میشن همون چیزهایی که گاها توضیحش برای آدمای دیگه سخته...

گاهی هم به قول خودت خوب و بد بالا و پایین همش دروغه.

شاید همش بستگی که فکر ما و یا بهتره بگم فکری که خودمون میندازیم تو ذهن خودمون داره......

+ امشب یه بار دیگه باز بهم ثابت کردی چقدر درست بلدی حسای اینقدر ناب و گنگ و درونیه من و متوجه بشی .

امشب یه بار دیگه با تمام وجودم دلم خواست بغلت کنم و سفت فشارت بدم تا تمام حسای درونی و ناب و خوبم بره توی وجودت:)

من هیچ وقت از دوست داشتن موجودی مثله تو دست نمیکشم تاکید میکنم.

هیچ وقت.