درس خواندن کنکور

درس خواندن برای کنکور
چند نکته مهم که برای درس خواندن کنکور مفید و پر اهمیت است:
درس را به صورا مرحله ای بخوانید:
وقتی شما برا ی درس خواندن کنکور اقدام می کنید . باید اول هر فصل یا مبحثی را به صورت کلی و جامع مطالعه کرده و مفهوم اصلی و مهم آنرا درک کرده و سپس وارد جزییات شوید.با این روش امکان موفقیت شما در کنکور بیشتر می شود.