دوست دارم باز سیگار بکشم بعد از این همه مدت دوست دارم تمام این دردها را با یک پک عمیق دود کنم ... دردی که درمان ندارد چرا باید بگویم اش؟ چرا خاطر دیگران را پریشان کنم چرا دل "تو" روا رنجه کنم از این زخم؟ رنجی که تمام نمی شود و تمامت می کند چرا بگویی ازش. گفتن ندارد تنها باید ت بشینی گوشه ای تنها در تاریکی تا تمام شود. تا همه چیز تمام شود