۱)سیستم مرکزی با کنترل هوشمند (central/rack)

«کلیه showcase های با دمای مشابه دارای یک مدار تبرید مشترک می باشند»

(با تد ... ر خاص showcase های غیر همدما هم می توانند مدار مشترک داشته باشند)

استفاده از این سیستم سبب کاهش مصرف انرژی در فروشگاه می گردد

به دلیل اینکه فشار برگشت به کمپرسورها تقریبا ثابت خواهد بود،عمر کمپرسورها نسبت به ح ...  نیمهمرکزی بالاتر می باشد

با استفاده از این سیستم کنترل دقیقتر حد پایین و بالای دمای showcase امکان پذیر می شود

درمورد استفاده از این سیستم در هایپرمارکتهای بزرگ،تعداد کمپرسور استفاده شده و درنتیجه احتمال ... ...

و نیاز به تعمیر آنهاکاهش می یابد

با استفاده از این سیستم در هایپرمارکتهای بزرگ،مجموعا فضای کمتری جهت موتورخانه سرمایش نیاز میباشد

مجموع گرما و صدای تولید شده در این سیستم نسبت به ح ... های نیمه مرکزی و موتورسرخود کمتر میباشد

یخچال فروشگاهی