۲)سیستم نیمه مرکزی با مدار رله ای (remote)

«چند دستگاه showcase (معمولا ۲ تا ۵ دستگاهدارای یک مدار تبرید مشترک هستند»

– با توجه به اینکه کمپرسورهایی که برای این نوع سیستم استفاده می شوند،
بیشتر
 از نوع نیمه بسته(semi-hermetic) میباشند،کمپرسور قابلیت تعمیر و بازی ...  بالایی دارد 

تعداد کمپرسور استفاده شده در کل نسبت به ح ...  موتور سرخود کمتر است

درصورت بروز اشکال در سیستم تبرید،تنها چند showcase که دارای مدار تبرید 
مشترک هستند دچار مشکل خواهند شد و نه تمامبخش های مواد غذایی تازه و یا انجمادی

سرویس و نگهداری این نوع سیستم،بخصوص در مورد تابلوبرق ها نسبتا آسان است

این سیستم در مکانی ...  محل نصب کاندنسینگ یونیت ها دارای انعطاف بالایی ست و 
کاندنسینگ یونیت ها می توانند در نقاطمجزایی توزیع شوند

به سبب امکان توزیع کاندنسینگ یونیت ها در نقاط مختلف،
می
 توان از  ...  گرما و صدای تولید شده توسط کاندنسینگ یونیت هاجلو ... ری نمود

با توجه به تشابه بسیار بالا به سیستم سرمایشی سردخانه های فریونی 
کوچک و متوسط،هم قطعات یدکی و هم سرویس کاراناین نوع سیستم به راحتی در دسترس هستند

یخچال فروشگاهی