مهدی جان!

کویر خشکیم و تشنه ی آب…

امروز از تمام سقاخانه ها، عطر تو را استشمام کردیم…

مگر غیر این است که مصیبت یک روزه ی شما را در ده روز تقسیم کرده ایم که دق نکنیم؛

پس هنوز عباس هست و عمود خیمه اش ب است!

تا کمر آسمان نش ته…

تا اضطرار، عالم را برنداشته…

بیا!

«همین عاشورا!» *

که بعد از عباس،

خدا به داد حسین برسد!

خدا به داد اهل حرم برسد!

خدا به داد ما برسد!

خدا به شما صبر دهد!

*قطعه۲۶