مشخصات نوح (ع) و قوم او
حضرت نوح (ع) / مشخصات نوح (ع) و قوم او
نام حضرت نوح - علیه السلام - 43 بار در قرآن آمده و یک سوره به نام او اختصاص داده شده است. او نخستین اولوالعزم است که دارای شریعت و کتاب مستقل بود و سلسله نسب او با هشت یا ده واسطه به حضرت آدم - علیه السلام - می رسد.
حضرت نوح 1642 سال بعد از هبوط آدم - علیه السلام - از بهشت به زمین، چشم به جهان گشود. 950 سال ی کرد(1) و مرکز بعثت و دعوت او در شامات و فلسطین و عراق بوده است.