وقتی ی بهم محبت می کنه قاطی می کنم! مخصوصن اگه آدم سردی باشه توی ذهنم، یا کم اهمیت، یا دوست نداشتنی...

باطی فرستاده: دلتنگ

می دونی چی جواب دادم؟ گفتم دلتنگ که! و سوالی که پیش میاد اینه که چرا دلتنگ؟ تو دلتنگی هم بلدی؟ من ی ام که ی بتونه دلتنگش بشه؟ ای بابا.. .