از بین نیاز های اساسی اقتصادی پس از مواد غذایی و مسکن پوشاک در درجه سوم قرار دارد که با توجه به جمعیت کشور بازار پر رونقی را در بر دارد. در ادامه موشن گرافیکی با موضوع "صنعت پوشاک در ایران" را مشاهده می کنید.