اگر به این باور برسیم که عوامل بیرونی نقش چندان بااهمیتی در سرنوشت ما ندارند، خواهیم توانست حس خوشبختی را در آغوش بگیریم.

جدیدی را بیان کرده که اگر تمرین شود، حس درماندگی گسترده ای را که باعث احساس بدبختی در افراد می شود، به حال خوب تغییر می دهد. به عنوان مثال او می گوید اگر در رابطه ای قرار دارید که از آن ناراضی هستید، یکی از شما دو نفر سعی بر کنترل بیرونی دیگری را دارد. مشکلات همواره در لحظه ی کنونی وجود دارند، نه در گذشته. هیچ نمی تواند گذشته را تغییر دهد.
ادامه مطلب