با همدرد مشترکم که همون دوستمه حرف میزنم و سبک میشم...چه جالب که توی یکماه بهم نزدیک شدیم تا همچین سرنوشت مشابهی داشته باشیم و به هم روحیه بدیم...خدایا الا اقل برا این یه قسمت کات ... ممنوع که ادم مبفهمه دوست واقعیش کیه که حمایتش که...به خصوص وقتی نتونی دردتو حتی به خواهرت هم ب ... ..چه برسه مادر و پدر .دوست برا همین وقتاس قطعا!

منو دوستم توی انتخاب ادمامون اشتباه کردیم...البته اون وقت بیشتری رو هدر داد و خاطرات بیشتری ساخته و تازه به من امید میده که وضعم بهتره...حتما همینطوره...همینکه تنم سلامته..و مامان بابام حالشون خوب شده دیگه چه غمی؟ حتما خدا میدونسته ظرفیت این غمو دارم که این مساله رو برام پیش اورده دیگه...:) ظرفیتش هم نداشته باشم حتما قرار که به دست بیارم چنین ظرفیتی رو:)