حالا کات ... م به جهنم...دیگه اون برنامه ترکیه ای هم که پسره شبیه سپتامبره نمیتونم ببینم..جالبه اونم پریشب با نامزدش کات کرد!!! یه برنامه تو کل شبانه روز میدیدم که دیگه اونم اینطوری شد:/

هنوز به قدری داغم که قضیه ... ب رو باور نمیکنم...باور کنید هنوز ته دل میگم نه سپتامبر برمیگرده! محاله که من نا امید شما...یه سرتغی خاصی در وجودمه:/ باید فک کنم با مشت و لگد بیاد کات کنه بلکه من برم سر زند ... م

پ.ن از پست های مسلسل وارم بفهمید که چقد مغزم پر کلمه و حرفه...شرمندم که بازم باید تحمل کنید