المومنین علی(ع) فرمودند فرعون به سه دلیل عمر بلندی داشت اول آنکه فقرا را اطعام می کرد؛ دوم آنکه سهل الحجاب بود یعنی با اینکه ادعای خ داشت، اما مردم اگر با او کار داشتند می توانستند او را ببینند و این طور نبود که از 15 مسئول دفتر اجازه بگیرند و در نهایت هم نتوانند او را ببینند. دلیل سوم عمر بلند فرعون این بود که نسبت به همسرش غیور بود بدین معنی که اجازه نمی داد همسرش در معرض دید نامحرم قرار بگیرد.

*سخنرانی حجت ال ناصر رفیعی محمدی در هیات رزمندگان