بسم الله مهربون :)


لعنت به هرچی درس و امتحانه ... لعنت ، لعنت ، لعنت ...

ساعت 1:49 دیقه ست ، نه تنها فیزیولوژی رو تموم ن ، بلکه دست به جنین هم نزدم ...


+ :)