برنامه ی بازدید گروه کاروفناوری از مدارس متوسطه ی اول منطقه ی کاشان سال تحصیلی 96-95

نام مدارس(دخترانه)

نام مدارس(پسرانه)

تاریخ بازدید

... ی کرک

صفاری

95/8/3

-

نور ثامن(غیر ... تی)

95/8/17

... موتمن

... صادق(ع)

1 /9 /95

-

دهخدا(غیر ... تی)

95/9/22

... ی مخملبافی

ولی عصر

95/11/4

شهید رحمانی طاهر اباد

قطب راوندی

95/11/18

-

علامه طباطبایی–غیر ... تی اباذر

12/2 /95

شهید ترنجی

شهید فخار

95/12/16

تهیه و تنظیم: جمیله زواری سرگروه کاروفناوری